વાદળી વાક્યો તમને વધારાની બાઈબલના સમજૂતી આપે છે, તેના પર ક્લિક કરો. બાઇબલના લેખો મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, પોર્ટુગીઝ અને ફ્રેન્ચમાં લખાયેલા છે. જો તે ગુજરાતીમાં લખાયેલું છે, તો તે કૌંસમાં સૂચવવામાં આવશે

એલિમેન્ટરી બાઇબલ અધ્યાપન

ભગવાનનું એક નામ છે: યહોવા: "હું યહોવા છું, એ જ મારું નામ છે, હું મારો મહિમા બીજા જૂઠા દેવોને નહિ લેવા દઉં, તેમ મારી સ્તુતિ હું કંડારેલી મૂર્તિઓને નહિ લેવા દઉં" (યશાયાહ ૪૨:૮). આપણે ફક્ત યહોવાહની ભક્તિ કરવી છે: "હે યહોવા* અમારા ઈશ્વર, મહિમા, માન અને અધિકાર મેળવવાને તમે જ યોગ્ય છો, કેમ કે તમે બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્‍ન કરી અને તમારી ઇચ્છાથી તેઓ અસ્તિત્વમાં આવી અને ઉત્પન્‍ન થઈ" (પ્રકટીકરણ ૪:૧૧). આપણે તેને અમારી બધી શક્તિથી પ્રેમ કરવાના છીએ: "તેમણે તેને કહ્યું: “‘તારા ઈશ્વર યહોવાને તું તારા પૂરા હૃદયથી અને તારા પૂરા જીવથી અને તારા પૂરા મનથી પ્રેમ કર’"" (મેથ્યુ ૨૨:૩૭). ભગવાન ત્રૈક્ય નથી. ટ્રિનિટી એ બાઇબલનું શિક્ષણ નથી.

ઈસુ ખ્રિસ્ત ભગવાનનો એકમાત્ર પુત્ર છે જેમાં તે ભગવાનનો એકમાત્ર પુત્ર છે જે ભગવાન દ્વારા સીધો બનાવવામાં આવ્યો હતો: "સૃષ્ટિ ઉત્પન્‍ન કરવામાં આવી એ પહેલાં, શરૂઆતમાં શબ્દ હતો અને શબ્દ ઈશ્વર સાથે હતો અને શબ્દ ઈશ્વર જેવો હતો.  તે શરૂઆતમાં ઈશ્વરની સાથે હતો. બધું જ તેના દ્વારા ઉત્પન્‍ન કરવામાં આવ્યું અને તેના વગર કંઈ પણ ઉત્પન્‍ન કરવામાં આવ્યું નહિ" ; "ઈસુ કાઈસારીઆ ફિલિપીના પ્રદેશમાં આવ્યા ત્યારે, તેમણે પોતાના શિષ્યોને પૂછ્યું: “માણસનો દીકરો કોણ છે, એ વિશે લોકો શું કહે છે?”  તેઓએ કહ્યું: “કોઈ કહે છે યોહાન બાપ્તિસ્મા આપનાર, તો કોઈ એલિયા, તો કોઈ યર્મિયા કે પ્રબોધકોમાંનો એક કહે છે.”  તેમણે તેઓને કહ્યું: “પણ હું કોણ છું એ વિશે તમે શું કહો છો?”  સિમોન પીતરે જવાબ આપ્યો: “તમે ખ્રિસ્ત છો, જીવતા ઈશ્વરના દીકરા.” એ સાંભળીને ઈસુએ તેને કહ્યું: “સિમોન, યૂનાના દીકરા, ધન્ય છે તને! કેમ કે આ વાત કોઈ માણસે નહિ, પણ સ્વર્ગમાંના મારા પિતાએ તને પ્રગટ કરી છે"" (મેથ્યુ ૧૬:૧૩-૧૭; જ્હોન ૧:૧-૩). ઈસુ ખ્રિસ્ત સર્વશક્તિમાન ભગવાન નથી અને તે ટ્રિનિટીનો ભાગ નથી.

• પવિત્ર આત્મા ભગવાનની સક્રિય શક્તિ છે. તે કોઈ વ્યક્તિ નથી: "અગ્‍નિની જ્વાળાઓ જેવી જીભો દેખાઈ અને એ વહેંચાઈને તેઓમાંના દરેક ઉપર એક-એક સ્થિર થઈ" (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨:૩) પવિત્ર ભાવના કોઈ ટ્રિનિટીનો ભાગ નથી.

બાઇબલ ભગવાનનો શબ્દ છે: "આખું પવિત્ર શાસ્ત્ર ઈશ્વરની પ્રેરણાથી લખાયું છે અને શીખવવા, ઠપકો આપવા, સુધારવા અને ઈશ્વરનાં ખરાં ધોરણો પ્રમાણે શિસ્ત આપવા માટે ઉપયોગી છે. આમ, ઈશ્વરનો ભક્ત એકદમ કુશળ અને દરેક સારા કામ માટે પૂરેપૂરો તૈયાર થાય છે" (2 તીમોથી ૩:૧૬,૧૭). આપણે તેને વાંચવું જોઈએ, તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને તેને આપણા જીવનમાં લાગુ કરવો જોઈએ: "યહોવાના નિયમશાસ્ત્રથી તેઓ આનંદ માણે છે, રાત દિવસ યહોવાનાં વચનોનું જે મનન કરે છે; અને યહોવામય જીવન જીવવાં વિચાર્યા કરે છે, તેઓ નદી કિનારે રોપાયેલાં વૃક્ષો જેવા છે, એ વૃક્ષો ઋતુ પ્રમાણે ઉત્તમ ફળો આપે છે; તેઓનાં પાંદડા કદી કરમાતાં નથી. તેઓ જે કાઇ કામ કરે છે, તેમાં સફળ થાય છે" (ગીતશાસ્ત્ર ૧:૨,૩).

આપણે ખ્રિસ્તના પ્રેમના ઉદાહરણ પછી આપણા પાડોશીને પ્રેમ કરવાના છીએ: "હું તમને એક નવી આજ્ઞા આપું છું કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો; જેવો પ્રેમ મેં તમારા પર રાખ્યો છે, એવો પ્રેમ તમે પણ એકબીજા પર રાખો.  જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખશો, તો એનાથી બધા જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો" (જ્હોન ૧૩:૩૪,૩૫).

ભગવાનનું રાજ્ય એક સ્વર્ગીય સરકાર છે જે ૧૯૧૪ માં સ્વર્ગમાં સ્થાપિત થઈ હતી, અને જેનો રાજા ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. "ન્યુ યરૂશાલેમ" બનાવનારા ૧૪૪,૦૦૦ રાજાઓ અને યાજકો, આ જૂથ ખ્રિસ્તની કન્યા છે. ભગવાનની આ સ્વર્ગીય સરકાર મહા દુ ખ સમયે વર્તમાન માનવ શાસનનો અંત લાવશે, અને પૃથ્વી પર સ્થાપિત થશે: "એ રાજાઓના શાસન દરમ્યાન સ્વર્ગના રાજા દેવ કદી નાશ ન પામે તેવું રાજ્ય સ્થાપશે. જે રાજ્ય બીજી કોઇ પ્રજાના હાથમાં કદી જશે નહિ; તે બધા રાજ્યોનો ભાંગીને ભૂકો કરી નાખશે, પણ પોતે હંમેશને માટે અવિનાશી રહેશે" ; "પછી, મેં નવા આકાશ અને નવી પૃથ્વી જોયા; કેમ કે પહેલાંનું આકાશ અને પહેલાંની પૃથ્વી જતા રહ્યા છે અને સમુદ્ર હવે રહ્યો નથી.  ઉપરાંત, મેં સ્વર્ગમાંથી ઈશ્વર પાસેથી પવિત્ર શહેર, નવું યરૂશાલેમ ઊતરતું જોયું અને કન્યાએ પોતાના પતિ માટે શણગાર કર્યો હોય, એમ એ શહેર તૈયાર થયેલું હતું. ત્યારે મેં રાજ્યાસનમાંથી મોટો અવાજ આમ કહેતો સાંભળ્યો: “જુઓ! ઈશ્વરનો મંડપ માણસોની સાથે છે અને તે તેઓની સાથે રહેશે, તેઓ તેમના લોકો થશે અને ઈશ્વર પોતે તેઓ સાથે હશે. અને તે તેઓની આંખોમાંથી દરેક આંસુ લૂછી નાખશે અને મરણ હશે જ નહિ, શોક કે રૂદન કે દુઃખ હશે નહિ. પહેલાંના જેવું હવે રહ્યું નથી”" (પ્રકટીકરણ ૧૨:૭-૧૨; ૨૧:૧-૪; મેથ્યુ ૬:૯,૧૦; ડેનિયલ ૨:૪૪).

• મૃત્યુ એ જીવનની વિરુદ્ધ છે. આત્મા મરી જાય છે અને આત્મા (જીવન શક્તિ) અદૃશ્ય થઈ જાય છે: "તમે રાજાઓ કે માણસોનો ભરોસો ન રાખો, કારણકે તેમની પાસે તારણ નથી. તેનો પ્રાણ તેમને છોડી જાય છે, અને તેમનું શરીર ધૂળમાં પાછું મળી જાય છે; અને તેમની બધી યોજનાઓ નકામી જાય છે" ; "કારણ કે પશુઓના જે હાલ થાય છે તે જ હાલ મનુષ્યનાં થાય છે. મૃત્યુ બંને માટે છે, સર્વને એક જ પ્રાણ હોય છે તેથી મનુષ્ય જાતને પશુઓ કરતાં વધારે લાભ મળતો નથી. કેવી વ્યર્થતા! એક જ જગાએ સર્વ જાય છે; સર્વ માટીમાંથી આવ્યાં છે, ને અંતે સર્વ માટીમાં જ મળી જાય છે (...) જીવતાં મનુષ્યો એટલું જાણે છે કે એક દિવસ તેઓ મરી જશે. પરંતુ મરેલાંઓ તો કશુંજ જાણતા નથી. તેઓને કોઇ બદલો મળતો નથી. તેઓની સ્મૃતિ પણ નાશ પામી જાય છે. (...) જે કઁઇ કામ તારે હાથ લાગે તે હૃદયપૂર્વક કર; કારણ કે જે તરફ તું જાય છે તે શેઓલમાં કઈં પણ કામ, યોજના, જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ નથી" ; "સાંભળો! બધા આત્માઓ મારા છે. પિતાનો આત્મા અને પુત્રનો આત્મા બંને મારો છે. આત્મા જે પાપ કરે છે, તે તેણી જ મરી જશે" (ગીતશાસ્ત્ર ૧૪૬:૩,૪; સભાશિક્ષક ૩:૧૯,૨૦; ૯:૫,૧૦; એઝેકીએલ ૧૮:૪).

ત્યાં ન્યાયી અને અન્યાયી નું પુનરુત્થાન થશે: "જેઓ ધરતીની ધૂળમાં પોઢી ગયા છે તેઓમાંના ઘણા બેઠા થશે, કેટલાકને શાશ્વત જીવન મળશે અને કેટલાકને અનંતકાળ સુધી શરમ અને તિરસ્કારના ભોગ બનવું પડશે" (ડેનિયલ ૧૨:૨). "આ લોકો ઈશ્વરમાં જે ભરોસો રાખે છે, એ જ ભરોસો હું રાખું છું કે, સારા લોકો અને ખરાબ લોકોને મરણમાંથી ઉઠાડવામાં આવશે" (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨૪:૧૫). "એ સાંભળીને નવાઈ ન પામો, કેમ કે એવો સમય આવે છે જ્યારે જેઓ કબરમાં છે તેઓ બધા તેનો અવાજ સાંભળશે અને બહાર નીકળી આવશે; જેઓએ સારાં કામ કર્યાં છે તેઓ હંમેશ માટેનું જીવન મેળવશે અને જેઓએ દુષ્ટ કામો કર્યાં છે, તેઓ સજાને લાયક ઠરશે" (જ્હોન ૫:૨૮,૨૯). "મેં એક મોટું સફેદ રાજ્યાસન જોયું અને એના પર જે બેઠા હતા તેમને જોયા. તેમની આગળથી પૃથ્વી અને આકાશ નાસી ગયા અને તેઓ માટે કોઈ સ્થાન રહ્યું નહિ. અને મેં મરણ પામેલા લોકોને, નાના અને મોટાને, રાજ્યાસન આગળ ઊભેલા જોયા અને વીંટાઓ ખોલવામાં આવ્યા. પરંતુ, બીજો એક વીંટો ખોલવામાં આવ્યો; એ જીવનનો વીંટો હતો. મરણ પામેલા લોકોનાં કાર્યો મુજબ, વીંટામાં જે લખ્યું હતું એ પ્રમાણે તેઓનો ન્યાય કરવામાં આવ્યો. અને સમુદ્રે પોતાનામાં જેઓ મરણ પામ્યા હતા, તેઓને પાછા આપ્યા અને મરણે તથા કબરે પોતાનામાં જેઓ મરણ પામ્યા હતા, તેઓને પાછા આપ્યા અને તેઓનાં કાર્યો પ્રમાણે તેઓ દરેકનો ન્યાય કરવામાં આવ્યો" (પ્રકટીકરણ ૨૦:૧૧-૧૩). અન્યાયી લોકો, પૃથ્વી પર તેમના પુનરુત્થાન પછી, તેમના સારા અથવા ખરાબ કાર્યોના આધારે ન્યાય કરવામાં આવશે.

ફક્ત ૧,૪૪,૦૦૦ માણસો જ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે સ્વર્ગમાં જશે: "પછી મેં જોયું તો જુઓ! સિયોન પહાડ પર ઘેટું ઊભું હતું અને તેની સાથે ૧,૪૪,૦૦૦ લોકો હતા, જેઓના કપાળ પર ઘેટાનું નામ અને તેના પિતાનું નામ લખેલું હતું. મેં સ્વર્ગમાંથી એક અવાજ સાંભળ્યો, જે ધસમસતા પાણીના ઘુઘવાટ જેવો અને મોટી ગર્જના જેવો હતો; મેં જે અવાજ સાંભળ્યો, એ ગાનારાઓના અવાજ જેવો હતો, જેઓ સાથે સાથે પોતાની વીણા પણ વગાડતા હતા. તેઓ રાજ્યાસન આગળ અને ચાર કરૂબો આગળ અને વડીલો આગળ નવું લાગતું એક ગીત ગાય છે; પૃથ્વી પરથી ખરીદવામાં આવ્યા છે, એ ૧,૪૪,૦૦૦ સિવાય બીજું કોઈ આ ગીત શીખી શક્યું નહિ. તેઓએ સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ ન બાંધીને પોતાને શુદ્ધ રાખ્યા છે; હકીકતમાં, તેઓ કુંવારા છે. ઘેટું જ્યાં પણ જાય છે, ત્યાં તેઓ તેની પાછળ પાછળ જાય છે. તેઓ ઈશ્વર અને ઘેટા માટે માણસોમાંથી ખરીદેલાં પ્રથમ ફળ છે અને તેઓ કદી અસત્ય બોલ્યા નથી; તેઓ કલંક વગરના છે" (પ્રકટીકરણ ૭:૩-૬; ૧૪:૧-૫). પ્રકટીકરણ  માં ઉલ્લેખિત મોટી ભીડ તે છે જેઓ મહાન વિપત્તિમાંથી બચી જશે અને પૃથ્વી પર કાયમ જીવશે: " એ પછી મેં જોયું તો જુઓ! દરેક દેશ, કુળ, પ્રજા અને બોલીમાંથી* કોઈ માણસ ગણી ન શકે, એટલું મોટું ટોળું રાજ્યાસન અને ઘેટા સામે ઊભું હતું; તેઓએ સફેદ ઝભ્ભા પહેર્યા હતા અને તેઓના હાથમાં ખજૂરીની ડાળીઓ હતી. (...) તરત જ મેં તેમને કહ્યું: “મારા પ્રભુ, તમે એ જાણો છો.” અને તેમણે મને કહ્યું: “તેઓ મહાન વિપત્તિમાંથી નીકળી આવેલા લોકો છે અને તેઓએ પોતાના ઝભ્ભા ઘેટાના લોહીમાં ધોઈને સફેદ કર્યા છે"" (પ્રકટીકરણ ૭:૯-૧૭).

આપણે અંતિમ દિવસોમાં જીવીએ છીએ જે મહાન દુ: ખ સાથે સમાપ્ત થશે: "ઈસુ જૈતૂન પહાડ પર બેઠા હતા ત્યારે, શિષ્યો એકાંતમાં તેમની પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા: “અમને જણાવો કે એ બનાવો ક્યારે બનશે અને તમારી હાજરીની તથા દુનિયાના અંતના સમયની નિશાની શું હશે?” (...) “કારણ કે એક દેશ બીજા દેશ સામે થશે અને એક રાજ્ય બીજા રાજ્ય સામે થશે, એક પછી એક જગ્યાએ દુકાળો પડશે અને ધરતીકંપો થશે. આ બધું તો પ્રસૂતિની પીડાની જેમ દુઃખોની શરૂઆત જ છે. “પછી લોકો તમારી સતાવણી કરશે અને તમને મારી નાખશે અને મારા નામને લીધે બધી પ્રજાઓ તમારો ધિક્કાર કરશે. વળી, ઘણા ઠોકર ખાશે, એકબીજાને દગો આપશે અને એકબીજાને ધિક્કારશે.  ઘણા જૂઠા પ્રબોધકો ઊભા થશે અને ઘણા લોકોને ખોટા માર્ગે દોરશે; દુષ્ટતા વધી જવાથી, ઘણા લોકોનો પ્રેમ ઠંડો પડી જશે. પરંતુ, જે કોઈ અંત સુધી ટકી રહેશે તેનો જ ઉદ્ધાર થશે.  રાજ્યની આ ખુશખબર આખી દુનિયામાં જણાવવામાં આવશે, જેથી બધી પ્રજાઓને સાક્ષી મળે અને પછી જ અંત આવશે. (...) કેમ કે એ સમયે એવી મહાન વિપત્તિ આવશે, જે દુનિયાની શરૂઆતથી હમણાં સુધી થઈ નથી; ના, ફરી કદી થશે પણ નહિ" (મેથ્યુ ૨૪,૨૫; માર્ક ૧૩; લ્યુક ૨૧; પ્રકટીકરણ ૧૯:૧૧-૨૧).

ભગવાનનો આશીર્વાદ પૃથ્વી પર રહેશે (ગુજરાતી): "ત્યારે વરુઓ અને ઘેટાંઓ સાથે વસશે અને ચિત્તો લવારા સાથે સૂશે; વાછરડાં અને સિંહ તથા માતેલાં ઢોર ભેગા ચરશે અને નાનાં બાળકો પણ તેમને ચરાવવા લઇ જશે. ગાય અને રીંછ ભેગા મળીને ખાશે અને તેમનાં બચ્ચાં પણ ભેગા સૂશે. સિંહો ઢોરની જેમ ઘાસ ખાશે. નાનાં બાળકો નાગના રાફડા પર રમશે. ઝેરી સાપના દરને સ્પર્શશે. યહોવાના આખા પવિત્ર પર્વત ઉપર ન તો કોઇ કોઇનું બુરૂં કરે, ન તો કોઇ કોઇને ઇજા કરે; કારણ, જેમ સાગર જળથી ભરેલો હોય છે, તેમ દેશ યહોવાના જ્ઞાનથી ભર્યો ભર્યો હશે" (યશાયાહ ૧૧,૩૫,૬૫; પ્રકટીકરણ ૨૧:૧-૪).

• ભગવાન દુષ્ટ મંજૂરી આપી. આણે યહોવાહની સાર્વભૌમત્વની કાયદેસરતાને લગતી શેતાનના પડકારનો જવાબ આપ્યો (ઉત્પત્તિ ૩:૧-૬). અને માનવ જીવોની અખંડિતતાને લગતા શેતાનના આરોપનો જવાબ આપવા માટે (જોબ ૧:૭-૧૨; ૨:૧-૬). તે ભગવાન નથી જે દુ sufferingખનું કારણ બને છે: "કસોટી થાય ત્યારે કોઈએ એમ ન કહેવું કે, “ઈશ્વર મારી કસોટી કરે છે.” કેમ કે દુષ્ટ ઇરાદાથી ઈશ્વરની કસોટી કરી શકાતી નથી અને ઈશ્વર દુષ્ટ ઇરાદાથી કોઈની કસોટી કરતા નથી" (જેમ્સ ૧:૧૩). દુ fourખ એ ચાર મુખ્ય પરિબળોનું પરિણામ છે: શેતાન એ એક હોઈ શકે છે જેણે દુ sufferingખનું કારણ બને છે (પરંતુ હંમેશાં નહીં) (જોબ ૧:૭-૧૨; ૨:૧-૬). દુખ એ આપણી સ્થિતિનું પરિણામ એડમથી ઉતરતા પાપીઓ છે જે આપણને વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી અને મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે (રોમન Romans ૫:૧૨; ૬:૨૩). દુ poorખ નબળા માનવ નિર્ણયોનું પરિણામ હોઈ શકે છે (આપણા દ્વારા અથવા અન્ય માણસોના) (પુનર્નિયમ ૩૨:૫; રોમનો ૭:૧૯). દુ "ખ એ "અણધાર્યા સમય અને ઘટનાઓ" નું પરિણામ હોઈ શકે છે જે વ્યક્તિને ખોટા સમયે ખોટી જગ્યાએ આવે છે (સભાશિક્ષક ૯:૧૧). ભાગ્ય એ કોઈ બાઇબલની શિક્ષણ નથી, આપણે સારા અથવા ખરાબ કરવા માટે "નિયત" નથી, સ્વતંત્ર ઇચ્છા પ્રમાણે, આપણે "સારું" અથવા "ખરાબ" કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ (પુનર્નિયમ ૩૦:૧૫).

આપણે ભગવાનના રાજ્યના હિતોની સેવા કરવી છે. બાપ્તિસ્મા લો અને બાઇબલમાં જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કાર્ય કરો: "એ માટે જાઓ, સર્વ દેશના લોકોને શિષ્યો બનાવો; તેઓને પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર શક્તિના નામે બાપ્તિસ્મા આપો; મેં તમને જે આજ્ઞાઓ આપી છે, એ સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવો. અને જુઓ! આ દુનિયાના અંત સુધી હું હંમેશાં તમારી સાથે છું" (મેથ્યુ ૨૮:૧૯,૨૦). ઈશ્વરના રાજ્યની તરફેણમાં આ દૃ standતા નિયમિતપણે ખુશખબરનો પ્રચાર કરીને જાહેરમાં દર્શાવવામાં આવે છે: "રાજ્યની આ ખુશખબર આખી દુનિયામાં જણાવવામાં આવશે, જેથી બધી પ્રજાઓને સાક્ષી મળે અને પછી જ અંત આવશે" (મેથ્યુ ૨૪:૧૪).

ભગવાન શું મનાઈ કરે છે

ધિક્કારવાની મનાઈ છે: "જે કોઈ પોતાના ભાઈને ધિક્કારે છે, તે ખૂની છે અને તમે જાણો છો કે કોઈ પણ ખૂનીને હંમેશ માટેનું જીવન મળશે નહિ" (૧ જ્હોન ૩:૧૫). ખૂન પ્રતિબંધિત છે, વ્યક્તિગત કારણોસર હત્યા છે, ધાર્મિક દેશભક્તિ માટે અથવા રાજ્ય દેશભક્તિ માટે હત્યા નિષેધ છે: "એટલે, ઈસુએ તેને કહ્યું: “તારી તલવાર એની જગ્યાએ પાછી મૂકી દે, કેમ કે જેઓ તલવાર ઉઠાવે છે તેઓ સર્વ તલવારથી નાશ પામશે"" (મેથ્યુ ૨૬:૫૨). ચોરી પ્રતિબંધિત છે: "જે ચોરી કરે છે, તે હવેથી ચોરી ન કરે; એને બદલે, તે સખત મહેનત કરીને પોતાના હાથે સારું કામ કરે, જેથી જરૂર હોય એવી વ્યક્તિને આપવા તેની પાસે કંઈક હોય" (એફેસિઅન્સ ૪:૨૮). અસત્ય બોલવું પ્રતિબંધિત છે: "એકબીજા સાથે જૂઠું ન બોલો. જૂના સ્વભાવને એની આદતો સાથે ઉતારી નાખો" (કોલોસી ૩:૯).

અન્ય બાઈબલના પ્રતિબંધો:

"તેથી, હું એવા નિર્ણય પર આવું છું કે, ઈશ્વર તરફ ફરનારા બીજી પ્રજાના લોકો માટે આપણે મુશ્કેલી ઊભી ન કરીએ. પણ, તેઓને લખીએ કે તેઓ મૂર્તિઓથી ભ્રષ્ટ થયેલી વસ્તુઓથી, વ્યભિચારથી, ગૂંગળાવીને મારી નાખેલાં પ્રાણીઓથી અને લોહીથી દૂર રહે (...) કેમ કે પવિત્ર શક્તિની મદદથી અમે આ નિર્ણય પર આવ્યા છીએ કે તમારા પર આ જરૂરી વાતો સિવાય વધારે બોજો ન નાખીએ:  મૂર્તિઓને અર્પણ કરેલી વસ્તુઓથી, લોહીથી, ગૂંગળાવીને મારી નાખેલાં પ્રાણીઓથી અને વ્યભિચારથી દૂર રહો. જો તમે સાવચેત થઈને આ વાતોથી દૂર રહેશો, તો તમે સફળ થશો. તમારી સંભાળ રાખજો!" (પ્રેરિતોનાં કાર્યો ૧૫:૧૯,૨૦,૨૮,૨૯).

મૂર્તિઓ દ્વારા અશુદ્ધ થઈ ગયેલી વસ્તુઓ: ધાર્મિક વ્યવહારના સંબંધમાં આ "વસ્તુઓ" છે બાઇબલથી વિરુદ્ધ, મૂર્તિપૂજક તહેવારોની ઉજવણી. તે માંસની કતલ કરવા અથવા ખાતા પહેલા ધાર્મિક વ્યવહાર હોઈ શકે છે: "માંસની દુકાનમાં જે કંઈ વેચાતું હોય, એ તમારા અંતઃકરણને લીધે કંઈ પણ પૂછ્યા વગર ખાઓ.  કેમ કે “પૃથ્વી અને એમાંનું બધું જ યહોવાનું છે.”  જો શ્રદ્ધા ન રાખનાર કોઈ તમને બોલાવે અને તમે જવા ચાહો, તો તમારી આગળ જે કંઈ મૂકવામાં આવે એ તમારા અંતઃકરણને લીધે કંઈ પણ પૂછ્યા વગર ખાઓ. પરંતુ, જો કોઈ તમને કહે કે, “આ ખોરાક મૂર્તિને ચઢાવેલો છે,” તો એવું કહેનારને લીધે અને અંતઃકરણને લીધે એ ન ખાઓ.  હું તમારા નહિ, બીજાના અંતઃકરણ વિશે વાત કરું છું. બીજાના અંતઃકરણથી મારી આઝાદીનો ન્યાય કેમ થવો જોઈએ? જો હું આભાર માનીને ખાતો હોઉં, તો જેના માટે મેં આભાર માન્યો છે, એના માટે મારી નિંદા કેમ થાય છે?" (૧ કોરીંથી ૧૦:૨૫-૩૦).

બાઇબલ નિંદા કરે છે તેવી ધાર્મિક પ્રથાઓ વિશે: "શ્રદ્ધા ન રાખનારા સાથે અસમાન ઝૂંસરીથી ન બંધાઓ. કેમ કે સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે સોબત કેવી? અથવા અજવાળાને અંધારા સાથે શું લેવાદેવા? વધુમાં, ખ્રિસ્તને બલિયાલ સાથે શું લાગેવળગે? અથવા શ્રદ્ધા રાખનાર અને શ્રદ્ધા ન રાખનાર વચ્ચે શું સરખાપણું? ઈશ્વરના મંદિરને મૂર્તિઓ સાથે શું સંબંધ? કેમ કે અમે જીવતા ઈશ્વરનું મંદિર છીએ, જેમ ઈશ્વરે કહ્યું છે: “હું તેઓ વચ્ચે રહીશ અને તેઓ વચ્ચે ચાલીશ. હું તેઓનો ઈશ્વર થઈશ અને તેઓ મારા લોકો થશે.” “‘એ માટે, તેઓ વચ્ચેથી બહાર નીકળી આવો અને પોતાને અલગ કરો,’ યહોવા કહે છે, ‘અને અશુદ્ધ વસ્તુને અડકો નહિ’”; “‘અને હું તમારો સ્વીકાર કરીશ.’”  “‘અને હું તમારો પિતા થઈશ અને તમે મારા દીકરા-દીકરીઓ થશો,’ એવું સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર યહોવા કહે છે”" (2 કોરીંથી ૬:૧૪-૧૮).

મૂર્તિપૂજાના પાલન માટે નહીં. ધાર્મિક હેતુઓ માટે કોઈપણ મૂર્તિપૂજક પદાર્થ અથવા છબી, ક્રોસ, મૂર્તિઓનો નાશ કરવો જરૂરી છે (મેથ્યુ ૭:૧૩-૨૩). ભવિષ્યકથન, જાદુ, જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન કરો ... તમારે જાદુગરીથી સંબંધિત તમામ પદાર્થોનો નાશ કરવો જ જોઇએ (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૯:૧૯, ૨૦).

અશ્લીલ અથવા હિંસક અને અધમ ફિલ્મો અથવા છબીઓ ન જુઓ. જુગાર, ડ્રગના ઉપયોગ જેવા કે ગાંજો, તમાકુ, વધારે આલ્કોહોલથી બચો: "તેથી ભાઈઓ, ઈશ્વરની કરુણાથી હું તમને વિનંતી કરું છું કે પોતાના શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર અને ઈશ્વરને પસંદ હોય એવું અર્પણ કરો; આમ, તમે પોતાની સમજ-શક્તિથી ઈશ્વરની પવિત્ર સેવા કરી શકશો" (રોમનો ૧૨:૧; મેથ્યુ ૫:૨૭-૩૦; ગીતશાસ્ત્ર ૧૧:૫).

જાતીય અનૈતિકતા: વ્યભિચાર, અપરિણીત જાતીય સંબંધો (પુરુષ / સ્ત્રી), પુરુષ અને સ્ત્રી સમલૈંગિકતા અને વિકૃત જાતીય વ્યવહાર: "અથવા શું તમને ખબર નથી કે સત્યને માર્ગે ન ચાલનારાઓને ઈશ્વરના રાજ્યનો વારસો મળશે નહિ? છેતરાશો નહિ! વ્યભિચારી, મૂર્તિપૂજક, લગ્‍ન બહાર જાતીય સંબંધ રાખનાર, સજાતીય કામોને આધીન થઈ જનાર, સજાતીય સંબંધ બાંધનાર,  ચોર, લોભી, દારૂડિયો, અપમાન કરનાર અને જોરજુલમથી પૈસા પડાવનારને ઈશ્વરના રાજ્યનો વારસો મળશે નહિ" (૧ કોરીંથી ૬:૯,૧૦). "બધા લોકો લગ્‍નને માન આપે અને લગ્‍નસંબંધ પર કોઈ ડાઘ લાગવા ન દે, કેમ કે કુંવારા હોય કે પરણેલા, બધા વ્યભિચારીઓનો ન્યાય ઈશ્વર કરશે" (હિબ્રૂ ૧૩:૪).

બાઇબલ બહુપત્નીત્વની નિંદા કરે છે, આ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ માણસ કે જે ભગવાનની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માંગે છે, તેણે તેની પત્ની સાથે લગ્ન કરીને પહેલી પત્ની સાથે જ રહેવું જોઈએ. (૧ તીમોથી ૩:૨ "એક પત્નીનો પતિ"). બાઇબલ હસ્તમૈથુન પર પ્રતિબંધ છે: "તેથી, તમારા શરીરના અવયવોને મારી નાખો, જેમાં આવી ખોટી ઇચ્છાઓ પેદા થાય છે: વ્યભિચાર, અશુદ્ધતા, બેકાબૂ જાતીય વાસના, લાલસા અને લોભ, જે મૂર્તિપૂજા છે" (કોલોસી ૩:૫).

લોહી ખાવાનું પ્રતિબંધિત છે, રોગનિવારક સેટિંગમાં પણ (લોહી ચfાવવું): "જો કે, તમારે માંસને તેના જીવન સાથે ન ખાવું જોઈએ - તેનું રક્ત" (ઉત્પત્તિ ૯:૪).

બાઇબલ જેની નિંદા કરે છે તે બધી બાબતો આ બાઇબલ અધ્યયનમાં જણાવેલ નથી. ખ્રિસ્તી જે પરિપક્વતા અને બાઈબલના સિદ્ધાંતોનું સારું જ્ reachedાન મેળવ્યું છે, તે "સારા" અને "અનિષ્ટ" વચ્ચેનો તફાવત જાણશે, પછી ભલે તે સીધા બાઇબલમાં લખાયેલ ન હોય: "ણ, ભારે ખોરાક પરિપક્વ થયેલા લોકો માટે છે, જેઓએ ખરું-ખોટું પારખવા પોતાની સમજશક્તિ વાપરીને એને કેળવી છે" (હેબ્રી ૫:૧૪).

Share this page