વાદળી વાક્યો તમને વધારાની બાઈબલના સમજૂતી આપે છે, તેના પર ક્લિક કરો. બાઇબલના લેખો મુખ્યત્વે અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, પોર્ટુગીઝ અને ફ્રેન્ચમાં લખાયેલા છે. જો તે ગુજરાતીમાં લખાયેલું છે, તો તે કૌંસમાં સૂચવવામાં આવશે

મેમરી ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુની

"ખરું જોતાં તમે ખમીર વગરના છો જ, કેમ કે ખ્રિસ્ત જે આપણા પાસ્ખાનું ઘેટું છે, તેમનું બલિદાન સાચે જ અપાઈ ગયું છે"

(૧ કોરીંથી ૫:૭)

ઇસુના મૃત્યુનું સ્મરણ રવિવાર, ૨૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ના રોજ સૂર્યાસ્ત પછી થશે ("ખગોળશાસ્ત્રીય" નવા ચંદ્ર પર આધારિત ગણતરી)

યહોવાહના સાક્ષીઓના ખ્રિસ્તી મંડળને ખુલ્લો પત્ર

ખ્રિસ્તમાં પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો,

પૃથ્વી પર શાશ્વત જીવનની આશા ધરાવતા ખ્રિસ્તીઓએ તેમના બલિદાનના મૃત્યુની યાદમાં બેખમીર રોટલી ખાવા અને કપ પીવાની ખ્રિસ્તની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ

(જ્હોન ૬:૪૮-૫૮)

જેમ જેમ ખ્રિસ્તના મૃત્યુની સ્મૃતિની તારીખ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ તેના બલિદાનનું પ્રતીક શું છે તેના સંબંધમાં ખ્રિસ્તની આજ્ઞાનું પાલન કરવું અગત્યનું છે, એટલે કે તેનું શરીર અને તેનું લોહી, જેનું પ્રતીક અનુક્રમે બેખમીર બ્રેડ અને ગ્લાસ છે. ચોક્કસ સંજોગોમાં, સ્વર્ગમાંથી પડેલા માન્ના વિશે બોલતા, ઈસુ ખ્રિસ્તે આ કહ્યું: "હું જીવનની રોટલી છું. (...) આ રોટલી તો સ્વર્ગમાંથી ઊતરી આવી છે. આ રોટલી એવી નથી, જે તમારા બાપદાદાઓએ ખાધી અને છતાં મરણ પામ્યા. આ રોટલી જે ખાય છે તે હંમેશાં જીવશે" (જ્હોન ૬:૪૮-૫૮). કેટલાક એવી દલીલ કરે છે કે તેણે આ શબ્દો તેના બલિદાનની સ્મારક બનવાના ભાગરૂપે ઉચ્ચાર્યા ન હતા. આ દલીલ તેના માંસ અને લોહીનું પ્રતીક છે, એટલે કે બેખમીર રોટલી અને કપ ખાવાની જવાબદારીનો વિરોધ કરતી નથી.

એક ક્ષણ માટે, સ્વીકારવું કે આ નિવેદનો અને સ્મારકની ઉજવણી વચ્ચે તફાવત હશે, તો પછી વ્યક્તિએ તેના ઉદાહરણનો સંદર્ભ લેવો જોઈએ, પાસ્ખાપર્વની ઉજવણી ("ખ્રિસ્ત, અમારા પાસ્ખાપર્વ, બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું" ૧ કોરીંથી ૫:૭ ; હેબ્રી ૧૦:૧). કોણે પાસ્ખાપર્વ ઉજવવાનું હતું? માત્ર સુન્નત (નિર્ગમન ૧૨:૪૮). નિર્ગમન ૧૨:૪૮, બતાવે છે કે સુન્નત કરાયેલા રહેવાસી પરાયું પણ પાસ્ખાપર્વમાં ભાગ લઈ શકે છે. પાસ્ખાપર્વમાં ભાગ લેવો એ અજાણી વ્યક્તિ માટે પણ ફરજિયાત હતો (શ્લોક ૪૯ જુઓ): "તમારી વચ્ચે રહેતો પરદેશી પણ યહોવા માટે પાસ્ખાનું બલિદાન તૈયાર કરે. પાસ્ખાના નિયમ અને વિધિ પ્રમાણે તે એને તૈયાર કરે. ઇઝરાયેલીઓ માટે અને તમારી વચ્ચે રહેતા પરદેશીઓ માટે એક જ નિયમ છે" (નંબર ૯:૧૪). "તમારા માટે અને તમારી વચ્ચે રહેતા પરદેશીઓ માટે એક જ નિયમ છે. તમને અને તમારા વંશજોને એ નિયમ હંમેશ માટે લાગુ પડે છે. યહોવા આગળ તમે અને પરદેશી બંને સરખા જ છો" (સંખ્યા ૧૫:૧૫). પાસ્ખાપર્વમાં ભાગ લેવો એ એક મહત્વપૂર્ણ ફરજ હતી અને આ ઉજવણીના સંબંધમાં, યહોવાહ ઈશ્વરે ઈસ્રાએલીઓ અને વિદેશીઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ રાખ્યો ન હતો.

શા માટે ઉલ્લેખ કરો કે એક અજાણી વ્યક્તિ પાસ્ખાપર્વની ઉજવણી કરવા માટે બંધાયેલી હતી? કારણ કે જેઓ ખ્રિસ્તના શરીરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેમાં ભાગ લેવાની મનાઈ ફરમાવે છે, પૃથ્વીની આશા ધરાવતા વફાદાર ખ્રિસ્તીઓ માટે, મુખ્ય દલીલ એ છે કે તેઓ "નવા કરાર" નો ભાગ નથી અને આધ્યાત્મિક ઇઝરાયેલનો ભાગ પણ નથી. તેમ છતાં, પાસ્ખાપર્વના નમૂના અનુસાર, બિન-ઇઝરાયેલીઓ પાસ્ખાપર્વની ઉજવણી કરી શકે છે... સુન્નતનો આધ્યાત્મિક અર્થ શું દર્શાવે છે? ભગવાનની આજ્ઞાપાલન (પુનર્નિયમ ૧૦:૧૬; રોમનો ૨:૨૫-૨૯). આધ્યાત્મિક રીતે સુન્નત ન થવું એ ભગવાન અને ખ્રિસ્તની અવજ્ઞાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૭:૫૧-૫૩). જવાબ નીચે વિગતવાર છે.

શું રોટલી ખાવી અને કપ પીવો એ સ્વર્ગીય કે ધરતીની આશા પર આધાર રાખે છે? જો આ બે આશાઓ સાબિત થાય છે, સામાન્ય રીતે, ખ્રિસ્ત, પ્રેરિતો અને તેમના સમકાલીન લોકોની બધી ઘોષણાઓ વાંચીને, આપણે સમજીએ છીએ કે બાઇબલમાં તેનો સીધો ઉલ્લેખ નથી. ઉદાહરણ તરીકે, સ્વર્ગીય અને પૃથ્વીની આશા વચ્ચે ભેદ પાડ્યા વિના, ઈસુ ખ્રિસ્તે ઘણી વાર શાશ્વત જીવનની વાત કરી હતી (મેથ્યુ ૧૯:૧૬,૨૯; ૨૫:૪૬; માર્ક ૧૦:૧૭,૩૦; જ્હોન ૩:૧૫,૧૬, ૩૬; ૪:૧૪, ૩૫;૫:૨૪,૨૮,૨૯ (પુનરુત્થાનની વાતમાં, તે પૃથ્વી પર હશે તેનો ઉલ્લેખ પણ નથી કરતો (જો કે તે હશે)), ૩૯;૬:૨૭,૪૦ ,૪૭,૫૪ (ત્યાં છે અન્ય ઘણા સંદર્ભો જ્યાં સ્વર્ગમાં અથવા પૃથ્વી પરના શાશ્વત જીવન વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી)). તેથી, આ બે આશાઓએ સ્મારકની ઉજવણીના સંદર્ભમાં ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે ભેદ પાડવો જોઈએ નહીં. અને અલબત્ત, આ બે અપેક્ષાઓ બ્રેડ ખાવા અને કપ પીવા પર આધારિત છે તેનો કોઈ બાઈબલના આધાર નથી.

છેલ્લે, જ્હોન ૧૦ ના સંદર્ભ મુજબ, એવું કહેવું કે પૃથ્વી પર જીવવાની આશા ધરાવતા ખ્રિસ્તીઓ, "અન્ય ઘેટાં" હશે, નવા કરારનો ભાગ નહીં, આ જ પ્રકરણના સમગ્ર સંદર્ભથી સંપૂર્ણપણે બહાર છે. . જેમ તમે જ્હોન ૧૦ માં ખ્રિસ્તના સંદર્ભ અને ચિત્રોની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરતા લેખ (નીચે), "ધ અધર શીપ" વાંચો, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે તે કરારો વિશે નથી, પરંતુ સાચા મસીહાની ઓળખ પર વાત કરી રહ્યો છે. "અન્ય ઘેટાં" બિન-યહુદી ખ્રિસ્તીઓ છે. જ્હોન ૧૦ અને ૧ કોરીન્થિયન્સ ૧૧ માં, પૃથ્વી પર શાશ્વત જીવનની આશા ધરાવતા અને હૃદયની આધ્યાત્મિક સુન્નત ધરાવતા વફાદાર ખ્રિસ્તીઓ સામે, બ્રેડ ખાવા અને સ્મારકમાંથી કપ પીવાથી બાઈબલની કોઈ પ્રતિબંધ નથી.

સ્મારકની તારીખની ગણતરીના સંદર્ભમાં, ૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૭૬ (અંગ્રેજી આવૃત્તિ (પાનું ૭૨)) ના વૉચટાવરમાં લખાયેલા ઠરાવ પહેલાં, ૧૪ નિસાનની તારીખ "ખગોળશાસ્ત્રીય નવા ચંદ્ર" પર આધારિત હતી. તે જેરૂસલેમમાં દેખાતા પ્રથમ અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર પર આધારિત ન હતું. નીચે, તમને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે શા માટે "ખગોળશાસ્ત્રીય નવો ચંદ્ર" બાઈબલના કેલેન્ડર સાથે વધુ સુસંગત છે, જે ગીતશાસ્ત્ર ૮૧:૧-૩ના વિગતવાર વર્ણનના આધારે છે. તદુપરાંત, વૉચટાવર લેખમાંથી સ્પષ્ટ છે, નવી પદ્ધતિ જાળવી રાખવામાં આવી છે તે ફક્ત યરૂશાલેમમાં જ જોવાની છે. જ્યારે "ખગોળશાસ્ત્રીય નવા ચંદ્ર" નું સાર્વત્રિક મૂલ્ય છે. આથી જ આ લેખની શરૂઆતમાં ઉલ્લેખિત તારીખ ("ખગોળશાસ્ત્રીય નવા ચંદ્ર" પર આધારિત) ૧૯૭૬ થી ખ્રિસ્તી મંડળના યહોવાહના સાક્ષીઓ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવેલી ગણતરી કરતાં બે દિવસ આગળ છે. ખ્રિસ્તમાં ભાઈચારો.

***

ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુની યાદની ઉજવણીની તારીખ નક્કી કરવા માટેની બાઇબલની પદ્ધતિ, બાઇબલમાં પાસ્ખાપર્વની જેમ જ છે. ૧૪ નિસાન (યહૂદી કેલેન્ડરનો મહિનો), નવા ચંદ્રના ૧૪ દિવસ પછી (નિસાન મહિનાની શરૂઆત): "પ્રથમ મહિનાના ચૌદમાં દિવસની સાંજથી માંડીને તે માંસના એકવીસમાં દિવસની સાંજ સુધી તમાંરે બેખમીર રોટલી ખાવી" (નિર્ગમન ૧૨:૧૮). "સંધ્યા" એ ૧૪ નીસાનના દિવસની શરૂઆતને અનુરૂપ છે. બાઇબલમાં, દિવસનો પ્રારંભ સૂર્યાસ્ત પછી થાય છે, "સાંજ" ("સાંજ પડી અને પછી સવાર થઇ તે પહેલો દિવસ હતો") (ઉત્પત્તિ ૧:૫). 

- પાસ્ખાપર્વ એ ખ્રિસ્તના મૃત્યુના સ્મારકની ઉજવણી માટેની દૈવી આવશ્યકતાઓનું મોડેલ છે: "કેમ કે એ બધું તો આવનાર બાબતોનો પડછાયો છે, પણ હકીકત તો ખ્રિસ્ત છે" (કોલોસી ૨:૧૭). "નિયમશાસ્ત્ર આવનારા આશીર્વાદોનું અસલી રૂપ નહિ, પણ ફક્ત પડછાયો છે" (હિબ્રૂ ૧૦:૧).

- ફક્ત સુન્નત કરાયેલા લોકો પાસ્ખાપર્વની ઉજવણી કરી શકશે: "પણ કોઈ વિદેશી તમાંરી સાથે રહેતો હોય અને તે જો તમાંરી પાસે યહોવાના માંનમાં પાસ્ખાપર્વ પાળવા માંગતો હોય તો તે તેના પરિવારના બધા પુરુષોની સુન્નત કરાવ્યા પછી તે પર્વમાં જોડાઈ શકે; તેને દેશનો જ વતની માંનવો. પરંતુ સુન્નત કરાવ્યા વિનાના કોઈ પણ માંણસે તે ખાવું નહિ" (નિર્ગમન ૧૨:૪૮).

- વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તી હવે મૂસાને આપેલી કાયદાને પાત્ર નથી (ભાગ ૩) (ગુજરાતી), અને તેથી, પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૫:૧૯,2૦,૨૮,૨૯ માં લખેલા પ્રેરિતોના નિર્ણય પ્રમાણે હવે તે શારીરિક સુન્નત કરવાની ફરજ પાડશે નહીં. પ્રેષિત પા લે પ્રેરણા હેઠળ જે લખ્યું હતું તેનાથી આ વાતની પુષ્ટિ થાય છે: "ખ્રિસ્ત તો નિયમશાસ્ત્રનો અંત છે, જેથી શ્રદ્ધા રાખનારા સર્વ નેક બને" (રોમનો ૧૦:૪). "કોઈ માણસને બોલાવવામાં આવ્યો ત્યારે, શું તેની સુન્‍નત થઈ ચૂકી હતી? તો તેણે એવા જ રહેવું. કોઈ માણસને બોલાવવામાં આવ્યો ત્યારે, શું તે સુન્‍નત થયા વગરનો હતો? તો તેણે સુન્‍નત ન કરાવવી.  સુન્‍નત થવી કે સુન્‍નત ન થવી મહત્ત્વનું નથી; મહત્ત્વનું તો એ છે કે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળવામાં આવે" (૨ કોરીંથી ૭:૧૮,૧૯). હવેથી, કોઈ ખ્રિસ્તીને આત્મિક સુન્નત કરવી જ જોઈએ, એટલે કે, યહોવા ઈશ્વરની ઇચ્છાની આદર (ગુજરાતી) કરવી અને ખ્રિસ્તના બલિદાનમાં વિશ્વાસ રાખવો (જ્હોન ૩:૧૬,૩૬).

- હવેથી, કોઈ ખ્રિસ્તીને આત્મિક સુન્નત કરવી જ જોઈએ, એટલે કે, યહોવા ઈશ્વરની ઇચ્છાની આદર કરવી અને ખ્રિસ્તના બલિદાનમાં વિશ્વાસ રાખવો: "ખરું જોતાં, જો તું નિયમશાસ્ત્ર પાળતો હોય તો જ સુન્‍નતથી* ફાયદો છે; પરંતુ, જો તું નિયમશાસ્ત્રનો ભંગ કરતો હોય, તો તું સુન્‍નત કરાવેલો હોવા છતાં સુન્‍નત ન કરાવેલો બની જાય છે.  તેથી, જો સુન્‍નત ન કરાવેલો માણસ નિયમશાસ્ત્રમાં ઈશ્વરે જણાવેલી જરૂરિયાતોને પૂરી કરતો હોય, તો બેસુન્‍નતી હોવા છતાં તે સુન્‍નતી ગણાશે, ખરું ને?  તારી પાસે લેખિત નિયમો છે અને તારી સુન્‍નત થઈ છે, છતાં તું નિયમશાસ્ત્રનો ભંગ કરે છે. એટલે, જેની શારીરિક રીતે સુન્‍નત થઈ નથી એ માણસ નિયમશાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલીને તારો ન્યાય કરશે.  જે બહારથી યહુદી દેખાય છે તે સાચો યહુદી નથી અથવા જે શરીર પર થાય છે એ સાચી સુન્‍નત નથી.  પરંતુ, જે અંદરથી યહુદી છે, તે જ સાચો યહુદી છે અને તેની સુન્‍નત હૃદયની છે, જે લેખિત નિયમોથી નહિ પણ પવિત્ર શક્તિથી થયેલી છે. આવા માણસની પ્રશંસા લોકો પાસેથી નહિ, પણ ઈશ્વર પાસેથી આવે છે” (રોમનો ૨:૨૫-૨૯).

- શિષ્ય સ્ટીફન આ મૂળભૂત ઉપદેશને સમજતો હતો. તેમણે તેમના શ્રોતાઓને કહ્યું કે જેમને ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ નથી, શારીરિક રીતે સુન્નત કર્યાં હોવા છતાં, તેઓ હૃદયમાં આધ્યાત્મિક સુન્નત ન કરેલા હતા (ભાગ ૨) (ગુજરાતી): "ઓ હઠીલા માણસો, તમે તમારા હૃદય તથા કાન બંધ કરી દીધા છે, તમે હંમેશાં પવિત્ર શક્તિનો વિરોધ કરો છો; તમારા બાપદાદાઓએ કર્યું, એવું જ તમે કરો છો.  એવો કયો પ્રબોધક છે જેની સતાવણી તમારા બાપદાદાઓએ કરી નથી? હા, નેક માણસના આવવા વિશે જેઓએ અગાઉથી જણાવ્યું, તેઓને તમારા બાપદાદાઓએ મારી નાખ્યા; અને હવે તમે એ નેક માણસને દગો કર્યો અને મારી નાખ્યા.  તમને દૂતો દ્વારા નિયમશાસ્ત્ર આપવામાં આવ્યું, પણ તમે એ પ્રમાણે ચાલ્યા નહિ"(પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૭:૫૧-૫૩). "આધ્યાત્મિક સુન્નત ન કરવી" એ ભગવાન અને તેમના પુત્ર ઈસુની અવગણના છે.

- જે લોકો પાસ્ખાપર્વમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હતા તેની સુન્નત કરાવવી પડી. હાલમાં, ખ્રિસ્તી (તેની આશા (સ્વર્ગીય કે ધરતીનું જે પણ હોય)), ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુના સ્મરણાર્થે, ખમીર વગરની રોટલી ખાધા અને કપ પીતા પહેલા હૃદયની આધ્યાત્મિક સુન્નત હોવી જ જોઇએ: "માણસે પ્રથમ તો ઝીણવટથી તપાસવું જોઈએ કે પોતે યોગ્ય છે કે નહિ. પછી જ તેણે રોટલી ખાવી અને પ્યાલામાંથી પીવું" (૧ કોરીંથી ૧૧:૨૮ એ નિર્ગમન ૧૨:૪૮ (પાસ્ખાપર્વ)) સાથે તુલના કરો). ખ્રિસ્તીએ તેના અંત ચેતના કરણની તપાસ કરવી જ જોઇએ. જો તે ધ્યાનમાં લે છે કે ભગવાન સમક્ષ તેની પાસે શુદ્ધ અંત ચેતના કરણ છે, કે તેનો આધ્યાત્મિક સુન્નત છે, તો પછી તે ખ્રિસ્તના મૃત્યુના સ્મરણ પ્રસંગમાં ભાગ લઈ શકે છે (તેની આશા (સ્વર્ગીય અથવા ધરતીનું છે)) (સ્વર્ગીય પુનરુત્થાન; ધરતીનું પુનરુત્થાન; મહાન ભીડશાશ્વત જીવન (ગુજરાતી)).

- ખ્રિસ્તના તેના "માંસ" અને તેના "લોહી" ની પ્રતીકાત્મક રીતે ખાવાની સ્પષ્ટ આજ્  એ બધા વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તીઓને "બેખમીર રોટલી" ખાવાનું આમંત્રણ છે, જે તેના "માંસ" નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કપમાંથી પીતા, તેના "લોહી" નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે: “હું જીવનની રોટલી છું.  તમારા બાપદાદાઓએ વેરાન પ્રદેશમાં માન્‍ના ખાધું અને છતાં તેઓ મરણ પામ્યા.  પણ, સ્વર્ગમાંથી નીચે આવેલી આ રોટલી જે કોઈ ખાય છે, તે મરશે નહિ.  સ્વર્ગમાંથી નીચે આવેલી જીવનની રોટલી હું છું. જો કોઈ આ રોટલી ખાય તો તે હંમેશાં જીવશે; અને ખરું જોતાં, એ રોટલી મારું શરીર છે અને દુનિયાના લોકોને જીવન મળે માટે હું એ આપીશ.” એ સાંભળીને યહુદીઓ એકબીજા સાથે દલીલ કરવા લાગ્યા: “આ માણસ પોતાનું શરીર આપણને ખાવા માટે કઈ રીતે આપી શકે?” તેથી, ઈસુએ તેઓને કહ્યું: “હું તમને સાચે જ કહું છું કે જો તમે માણસના દીકરાનું માંસ નહિ ખાઓ અને તેનું લોહી નહિ પીઓ, તો તમને જીવન મળશે નહિ. જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે, તેને હંમેશ માટેનું જીવન મળશે અને હું તેને છેલ્લા દિવસે મરણમાંથી જીવતો કરીશ; કેમ કે મારું માંસ એ અસલ ખોરાક છે અને મારું લોહી એ અસલ પીણું છે. જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે, તે મારી સાથે એકતામાં રહે છે અને હું તેની સાથે એકતામાં રહું છું. હંમેશાં જીવનાર પિતાએ મને મોકલ્યો અને હું પિતાને લીધે જીવું છું, એવી જ રીતે જે મારું માંસ ખાય છે તે પણ મારે લીધે જીવશે. આ રોટલી તો સ્વર્ગમાંથી ઊતરી આવી છે. આ રોટલી એવી નથી, જે તમારા બાપદાદાઓએ ખાધી અને છતાં મરણ પામ્યા. આ રોટલી જે ખાય છે તે હંમેશાં જીવશે” (જ્હોન ૬:૪૮-૫૮).

- તેથી, બધા વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તીઓ, તેમની આશા, સ્વર્ગીય કે ધરતીનું, ભલે ખ્રિસ્તના મૃત્યુની યાદમાં રોટલી અને વાઇન લેવી જ જોઇએ, તે ખ્રિસ્તનો આદેશ છે: "તેથી, ઈસુએ તેઓને કહ્યું: “હું તમને સાચે જ કહું છું કે જો તમે માણસના દીકરાનું માંસ નહિ ખાઓ અને તેનું લોહી નહિ પીઓ, તો તમને જીવન મળશે નહિ. (...) હંમેશાં જીવનાર પિતાએ મને મોકલ્યો અને હું પિતાને લીધે જીવું છું, એવી જ રીતે જે મારું માંસ ખાય છે તે પણ મારે લીધે જીવશે"" (જહોન ૬:૫૩,૫૭) (ગુજરાતી).

- જો તમે "ખ્રિસ્તના મૃત્યુના સ્મરણાર્થે" ભાગ લેવા માંગતા હો અને તમે ખ્રિસ્તીઓ ન હો, તો તમારે બાપ્તિસ્મા લેવું જ જોઈએ, ખ્રિસ્તની આજ્ obeyાઓનું પાલન કરવાની ઇચ્છા સાથે (ગુજરાતી): "એ માટે જાઓ, સર્વ દેશના લોકોને શિષ્યો બનાવો; તેઓને પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર શક્તિના નામે બાપ્તિસ્મા આપો; મેં તમને જે આજ્ઞાઓ આપી છે, એ સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવો. અને જુઓ! આ દુનિયાના અંત સુધી હું હંમેશાં તમારી સાથે છું" (મેથ્યુ ૨૮:૧૯,૨૦) (ખ્રિસ્તી બાપ્તિસ્મા).

ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુનું સ્મૃતિપત્ર કેવી રીતે ઉજવવું?

બીજા ઘેટાં

"મારાં બીજાં ઘેટાં પણ છે, જે આ વાડાનાં નથી.  તેઓને પણ મારે લઈ આવવાનાં છે. તેઓ મારો અવાજ સાંભળશે. બધાં ઘેટાં એક ટોળું બનશે અને તેઓનો એક ઘેટાંપાળક હશે"

(જ્હોન ૧૦:૧૬)

જ્હોન ૧૦:૧-૧૬ નું ધ્યાનપૂર્વક વાંચન કરવાથી ખબર પડે છે કે મુખ્ય વિષય મસીહાની તેના શિષ્યો, ઘેટાં માટે સાચા ઘેટાંપાળક તરીકે ઓળખ છે.

જ્હોન ૧૦:૧ અને જ્હોન ૧૦:૧૬ માં, તે લખ્યું છે: "હું તમને સાચે જ કહું છું કે ઘેટાંના વાડામાં જે કોઈ દરવાજામાંથી અંદર આવવાને બદલે દીવાલ ચઢીને આવે છે, એ ચોર અને લુટારો છે. (...) મારાં બીજાં ઘેટાં પણ છે, જે આ વાડાનાં નથી.  તેઓને પણ મારે લઈ આવવાનાં છે. તેઓ મારો અવાજ સાંભળશે. બધાં ઘેટાં એક ટોળું બનશે અને તેઓનો એક ઘેટાંપાળક હશે". આ "વાડાનાં" તે પ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યાં ઈસુ ખ્રિસ્તે ઉપદેશ આપ્યો હતો, ઇઝરાયેલનું રાષ્ટ્ર, મોઝેઇક કાયદાના સંદર્ભમાં: "એ ૧૨ને ઈસુએ આ સૂચનો આપીને મોકલ્યા: “જેઓ યહૂદીઓ નથી તેઓના વિસ્તારમાં અને સમરૂનીઓના કોઈ શહેરમાં જશો નહિ.  ફક્ત ઇઝરાયેલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાં પાસે જાઓ"" (મેથ્યુ ૧૦:૫,૬). "તેમણે કહ્યું: “મને ઇઝરાયેલના ઘરનાં ખોવાયેલાં ઘેટાં સિવાય બીજા કોઈની પાસે મોકલવામાં આવ્યો નથી"" (મેથ્યુ ૧૫:૨૪). આ ઘેટાંનો વાડો "ઇઝરાયેલનું ઘર" પણ છે.

જ્હોન ૧૦:૧-૬ માં લખ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઘેટાંના વાડાના દરવાજા આગળ દેખાયા. આ તેમના બાપ્તિસ્મા સમયે થયું હતું. "દ્વારપાલ" જ્હોન બાપ્ટિસ્ટ હતો (મેથ્યુ ૩:૧૩). ઈસુને બાપ્તિસ્મા આપીને, જે ખ્રિસ્ત બન્યા, જ્હોન બાપ્તિસ્તે તેના માટે દરવાજો ખોલ્યો અને સાક્ષી આપી કે ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ઈશ્વરનો લેમ્બ છે: "બીજા દિવસે તેણે ઈસુને પોતાની તરફ આવતા જોયા. તેણે કહ્યું: “જુઓ, ઈશ્વરનું ઘેટું, જે દુનિયાનું પાપ દૂર કરે છે!"" (જ્હોન ૧:૨૯-૩૬). જ્હોન ૧૦:૭-૧૫ માં, એ જ મસીહની થીમ પર ચાલુ રાખતા, ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાને "ગેટ" તરીકે ઉલ્લેખ કરીને અન્ય એક ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરે છે, જ્હોન ૧૪:૬ ની જેમ જ પ્રવેશનું એકમાત્ર સ્થળ છે: "ઈસુએ તેને કહ્યું: “માર્ગ, સત્ય અને જીવન હું છું. મારા દ્વારા જ પિતા પાસે જઈ શકાય છે"". વિષયની મુખ્ય થીમ હંમેશા મસીહા તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. તે જ પેસેજના શ્લોક ૯ થી (તે બીજી વખત ચિત્રમાં ફેરફાર કરે છે), તે પોતાને ઘેટાંપાળક તરીકે નિયુક્ત કરે છે જે તેના ઘેટાંને ચરાવે છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત પોતાને એક ઉત્તમ ઘેટાંપાળક તરીકે નિયુક્ત કરે છે જે તેના શિષ્યો માટે પોતાનો જીવ આપી દેશે અને જે તેના ઘેટાંને પ્રેમ કરે છે (પગારદાર ભરવાડથી વિપરીત જે તેના ન હોય તેવા ઘેટાં માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકશે નહીં). ફરીથી ખ્રિસ્તના શિક્ષણનું ધ્યાન એક ઘેટાંપાળક તરીકે પોતે છે જે પોતાના ઘેટાં માટે પોતાનું બલિદાન આપશે (મેથ્યુ ૨૦:૨૮).

જ્હોન ૧૦:૧૬-૧૮: "મારાં બીજાં ઘેટાં પણ છે, જે આ વાડાનાં નથી. તેઓને પણ મારે લઈ આવવાનાં છે. તેઓ મારો અવાજ સાંભળશે. બધાં ઘેટાં એક ટોળું બનશે અને તેઓનો એક ઘેટાંપાળક હશે. પિતા મને પ્રેમ કરે છે, કારણ કે હું મારું જીવન આપું છું, જેથી હું એ પાછું મેળવી શકું. કોઈ માણસ મારી પાસેથી મારું જીવન લઈ શકતો નથી, પણ હું એ મારી પોતાની મરજીથી આપું છું. મારી પાસે એ આપવાનો અધિકાર છે અને એ પાછું મેળવવાનો પણ અધિકાર છે. મારા પિતા પાસેથી મને એ આજ્ઞા મળી છે".

આ પંક્તિઓ વાંચીને, અગાઉની કલમોના સંદર્ભને ધ્યાનમાં લઈને, ઈસુ ખ્રિસ્ત તે સમયે એક નવો વિચાર જાહેર કરે છે, કે તે ફક્ત તેમના યહૂદી શિષ્યોની તરફેણમાં જ નહીં, પરંતુ બિન-યહૂદીઓની તરફેણમાં પણ પોતાનું જીવન બલિદાન આપશે. સાબિતી એ છે કે, ઉપદેશ વિશે તેમણે તેમના શિષ્યોને આપેલી છેલ્લી આજ્ઞા આ છે: "પણ પવિત્ર શક્તિ તમારા પર આવશે ત્યારે, તમને બળ મળશે. તમે યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદિયા અને સમરૂનમાં અને પૃથ્વીના છેડા સુધી મારા સાક્ષી થશો" (પ્રેરિતો ૧:૮). તે ચોક્કસપણે કોર્નેલિયસના બાપ્તિસ્મા સમયે છે કે જ્હોન ૧૦:૧૬ માં ખ્રિસ્તના શબ્દો સાકાર થવાનું શરૂ થશે (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો પ્રકરણ ૧૦ નો ઐતિહાસિક અહેવાલ જુઓ).

આમ, જ્હોન ૧૦:૧૬ ના "બીજા ઘેટાં" બિન-યહુદી ખ્રિસ્તીઓને લાગુ પડે છે. જ્હોન ૧૦:૧૬-૧૮ માં, તે ઘેટાંપાળક ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રત્યે ઘેટાંની આજ્ઞાપાલનમાં એકતાનું વર્ણન કરે છે. તેમણે તેમના દિવસોમાં તેમના બધા શિષ્યોને "નાનું ટોળું" તરીકે પણ કહ્યું: "ઓ નાની ટોળી, બીશો નહિ. તમારા પિતાએ તમને રાજ્ય આપવાનું મંજૂર કર્યું છે" (લ્યુક ૧૨:૩૨). ૩૩ ના પેન્ટેકોસ્ટ પર, ખ્રિસ્તના શિષ્યોની સંખ્યા માત્ર ૧૨૦ હતી (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧:૧૫). પ્રેરિતોનાં કૃત્યોના અહેવાલની સાતત્યમાં, આપણે વાંચી શકીએ છીએ કે તેમની સંખ્યા વધીને થોડા હજાર થશે (પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨:૪૧ (૩૦૦૦ આત્માઓ); પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૪:૪ (૫૦૦૦)). નવા ખ્રિસ્તીઓ, ભલે ખ્રિસ્તના સમયમાં, પ્રેરિતોના સમયમાં, ઇઝરાયેલ રાષ્ટ્રની સામાન્ય વસ્તીની તુલનામાં અને તે સમયના અન્ય તમામ રાષ્ટ્રોની સરખામણીમાં "નાનું ટોળું"નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા.

ખ્રિસ્તે તેના પિતાને પૂછ્યું તેમ ચાલો આપણે એક થઈએ

"હું ફક્ત આ લોકો માટે જ વિનંતી કરતો નથી, પણ તેઓનો સંદેશો સાંભળીને જે કોઈ મારા પર શ્રદ્ધા મૂકે, તેઓ માટે પણ વિનંતી કરું છું. આમ તેઓ બધા એક થાય. હે પિતા, જેમ તમે મારી સાથે એકતામાં છો અને હું તમારી સાથે એકતામાં છું, તેમ તેઓ પણ આપણી સાથે એકતામાં રહે. એના લીધે દુનિયા માનશે કે તમે મને મોકલ્યો છે" (જ્હોન ૧૭:૨૦,૨૧).

ઈસુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુની યાદ પાસ્ખાપર્વની જેમ જ ઉજવવામાં આવવી જોઈએ, ફક્ત આત્મિક સુન્નત કરાયેલા લોકોમાં, વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તીઓમાં, મંડળમાં અથવા કુટુંબમાં (નિર્ગમન ૧2:૪૮; હિબ્રૂ ૧૦:૧; કોલોસી ૨:૧૭; ૧ કોરીન્થિયન્સ ૧૧:૩૩). પાસ્ખાપર્વની ઉજવણી પછી, ઈસુ ખ્રિસ્તે તેમના મૃત્યુની યાદ ની ઉજવણી માટેનું મોડેલ સ્થાપિત કર્યું. તેને કેવી રીતે ઉજવવું તે એક મોડેલ છે (લુક ૨૨:૧૨-૧૮). ગોસ્પેલ્સના માર્ગો આપણને મદદ કરી શકે છે:

- મેથ્યુ ૨૬:૧૭-૩૫.

- માર્ક ૧૪:૧૨-૩૧.

- લુક ૨૨:૭-૩૮.

- જ્હોન પ્રકરણ ૧૩ થી ૧૭.

ખુદ સ્મરણાર્થોની ઉજવણી ખૂબ જ સરળ છે: "જ્યારે તેઓ જમવાનું ચાલુ રાખતા હતા, ત્યારે ઈસુએ એક રોટલી લીધી અને આશીર્વાદ આપ્યા પછી, તેણે તે તોડી નાખી અને શિષ્યોને આપતાં કહ્યું: “તેઓ હજી જમી રહ્યા હતા ત્યારે, ઈસુએ રોટલી લીધી અને આશીર્વાદ માંગ્યો; પછી, તેમણે એ તોડી તથા શિષ્યોને આપી અને તેમણે કહ્યું: “લો, ખાઓ. આ મારા શરીરને રજૂ કરે છે.”  તેમણે પ્યાલો લીધો અને ઈશ્વરનો આભાર માનીને તેઓને એ આપતા કહ્યું: “તમે બધા એમાંથી પીઓ,  કારણ કે આ મારા લોહીને એટલે કે ‘કરારના લોહીʼને રજૂ કરે છે, જે ઘણા લોકોનાં પાપોની માફી માટે વહેવડાવવામાં આવશે. પરંતુ, હું તમને કહું છું કે મારા પિતાના રાજ્યમાં તમારી સાથે નવો દ્રાક્ષદારૂ ન પીઉં, એ દિવસ સુધી હું આવો કોઈ પણ દ્રાક્ષદારૂ ફરીથી પીશ નહિ.”  છેવટે, સ્તુતિ-ગીતો ગાઈને તેઓ જૈતૂન પહાડ પર જવા નીકળી ગયા" (મેથ્યુ ૨૬:૨૬-૩૦). ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ઉજવણીનું કારણ, તેના બલિદાનનો અર્થ, તેના શરીરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે ખમીર વગરની રોટલી અને તેના લોહીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું કપ સમજાવે છે.

જ્હોનની સુવાર્તા આ ઉજવણી પછી ખ્રિસ્તના શિક્ષણ વિશે અમને જણાવે છે, સંભવત: જ્હોન ૧૩:૩૧ થી, જ્હોન ૧૬:૩૦ સુધી. આ પછી, ઈસુ ખ્રિસ્ત એક પ્રાર્થના જાહેર કરે છે જે જ્હોન ૧૭ માં વાંચી શકાય છે. મેથ્યુ ૨૬:૩૦ નો અહેવાલ આપણને જણાવે છે: "છેવટે, સ્તુતિ-ગીતો ગાઈને તેઓ જૈતૂન પહાડ પર જવા નીકળી ગયા". સંભવ છે કે આ પ્રશંસાઓનું ગાન આ પ્રાર્થના પછી થયું જેણે તેમના ઉપદેશને પૂર્ણ કર્યું.

ખ્રિસ્ત દ્વારા છોડેલા આ મોડેલને આધારે, સાંજનું આયોજન એક વ્યક્તિ, વડીલ, પાદરી, ખ્રિસ્તી મંડળના પૂજારી દ્વારા થવું જોઈએ. જો ઉજવણી કુટુંબની પરિસ્થિતિમાં થાય છે, તો તે કુટુંબનો ખ્રિસ્તી વડા છે જેણે તેને ઉજવવો જોઈએ. જો ત્યાં કોઈ પુરુષ ન હોય, પરંતુ ફક્ત ખ્રિસ્તી સ્ત્રીઓ, ખ્રિસ્તની બહેન જે ઉજવણીનું આયોજન કરશે, વૃદ્ધ મહિલાઓમાંથી પસંદ થવું જોઈએ (ટાઇટસ ૨:૪). તેણે પોતાને આવરી લેવું જ જોઇએ તેના માથા (૧ કોરીંથી ૧૧:૨-૬).

જે કોઈ પણ ઉજવણીનું આયોજન કરશે તે ગોસ્પેલ્સના અહેવાલના આધારે આ સંજોગોમાં બાઇબલના શિક્ષણ વિષે નિર્ણય લેશે, સંભવત: ટિપ્પણીઓને વાંચીને. યહોવા ભગવાનને અંતિમ પ્રાર્થના કહેવામાં આવશે. જે પછી ભગવાનની પ્રશંસા અને તેમના પુત્રને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને ગીતો ગાઇ શકાય છે.

બ્રેડ વિશે અનાજનો ઉલ્લેખ નથી, તેમ છતાં, તે ખમીર વિના જ બનાવવું જોઈએ. વાઇન વિશે, કેટલાક દેશોમાં વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તીઓ તે મેળવી શકશે નહીં. આ અસાધારણ કિસ્સામાં, તે વડીલો છે જે બાઇબલના આધારે તેને સૌથી યોગ્ય રીતે કેવી રીતે બદલવું તે નક્કી કરશે (જ્હોન ૧૯:૩૪ "લોહી અને પાણી"). ઈસુ ખ્રિસ્તએ બતાવ્યું કે કેટલીક અસાધારણ પરિસ્થિતિઓમાં અસાધારણ નિર્ણયો લઈ શકાય છે અને ભગવાનની દયા લાગુ થશે (મેથ્યુ ૧૨:૧-૮). ભગવાન તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા વિશ્વભરના વિશ્વાસુ ખ્રિસ્તીઓને આશીર્વાદ આપે. આમેન.

Share this page