निळ्या रंगाचे वाक्य आपल्याला अतिरिक्त बायबलसंबंधी स्पष्टीकरण देते, त्यावर क्लिक करा. बायबलचे लेख प्रामुख्याने इंग्रजी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेत लिहिलेले आहेत. जर ते मराठीत लिहिले गेले असेल तर ते कंसात दर्शविले जाईल

१ - प्रकटीकरण ११:१९ नुसार महासंकट १० इथॅनिम (तिश्री) वर घडेल. यहेज्केल अध्याय ३८ आणि ३९ मोठ्या संकटाचा भविष्यसूचक अहवाल सांगतात. अर्थात, स्वतः ही माहिती आपल्याला वर्ष देत नाही (परिशिष्ट १ (इंग्रजी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेतील लेख (Google भाषांतर वापरा)).

 

"पण, राष्ट्रं क्रोधित झाली आणि तुझा क्रोध प्रकट झाला. मेलेल्यांचा न्याय करण्याची आणि तुझ्या दासांना म्हणजे संदेष्ट्यांना, पवित्र जनांना आणि तुझ्या नावाची भीती बाळगणाऱ्‍या लहानमोठ्यांना प्रतिफळ देण्याची आणि पृथ्वीचा नाश करणाऱ्‍यांचा नाश करण्याची ठरवलेली वेळ आली.” तेव्हा, स्वर्गात देवाचं मंदिर उघडलं आणि मंदिरात* त्याच्या कराराची पेटी दिसली. मग विजा चमकल्या, मोठे आवाज आणि ढगांचे गडगडाट ऐकू आले, भूकंप झाला आणि मोठमोठ्या गारा पडल्या" (प्रकटीकरण ११:१८,१९). हा मजकूर महासंकटाच्या आधीच्या कराराच्या कोशाचे अचानक दर्शन दर्शवितो. आता, यहेज्केल ९:३ च्या दृष्टान्तात, कराराचा कोश केवळ १० तिश्री (एथॅनिम) रोजी दृश्यमान होता, जो प्रायश्चित्त दिवसाच्या नाट्यमय उत्सवाच्या दिवशी होता.

 

२ - यहेज्केल ३९:१२-१४ नुसार, (बायबलसंबंधी (ज्यू) कॅलेंडरचे) वर्ष जे मोठ्या संकटाशी संबंधित असेल, ते चंद्र सौर असेल. अतिरिक्त तेरावा महिना (वेडर) असेल (परिशिष्ट २ आणि परिशिष्ट २ BIS (इंग्रजी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेतील लेख (Google अनुवाद वापरा)).

 

यहेज्केलच्या पुस्तकात उल्लेख आहे की ज्या वर्षी मोठे संकट येईल ते वर्ष हे चंद्र-सौर असेल, ज्यू कॅलेंडरनुसार तेरा महिने असतील. यहेज्केल अध्याय ३८ आणि ३९ मध्ये आपल्याला मोठ्या संकटापूर्वी, दरम्यान आणि नंतरच्या घटनांचे भविष्यसूचक वर्णन आहे. त्याने मोठ्या संकटानंतर पृथ्वी शुद्ध करण्याच्या सात महिन्यांच्या कालावधीचा उल्लेख केला आहे: "देश शुद्ध करायला इस्राएलच्या घराण्यातले लोक त्यांना पुरतील आणि त्यासाठी त्यांना सात महिने लागतील.  देशातले सगळे लोक पुरण्याच्या कामात सहभागी होतील, आणि या कामामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळेल; मी माझा गौरव करीन, त्या दिवशी त्यांना प्रसिद्धी मिळेल,’ असं सर्वोच्च प्रभू यहोवा म्हणतो. ‘देश शुद्ध करायला माणसांना नेमलं जाईल. ते सतत देशातून फिरतील आणि जमिनीवरचे उरलेसुरलेले मृतदेह पुरतील. सात महिन्यांपर्यंत ते हे शोधकार्य करत राहतील" (यहेज्केल ३९:१२-१४). ही साधी माहिती आपल्याला हे कसे समजेल की ते १३ महिन्यांचे चंद्र सौर वर्ष असेल?

 

प्रकटीकरण ११:१९ नुसार महासंकट १० तिश्रीवर होईल. यहेज्केल अध्याय ३८ आणि ३९ मोठ्या संकटाचा भविष्यसूचक अहवाल सांगतात. नंतर, यहेज्केल ३९:१२-१४ मध्ये नमूद केलेल्या सात महिन्यांच्या शेवटी, असे लिहिले आहे की संदेष्ट्याला १० निसान रोजी, पृथ्वीवरील देवाच्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंदिराचे दर्शन होते: "आमच्या बंदिवासाच्या २५ व्या वर्षी, म्हणजे यरुशलेम शहराचा नाश झाल्यावर १४ व्या वर्षी, पहिल्या महिन्याच्या दहाव्या दिवशी यहोवाची शक्‍ती माझ्यावर कार्य करू लागली, आणि तो मला यरुशलेममध्ये घेऊन गेला" (यहेज्केल ४०:१). बायबलच्या कॅलेंडरमध्ये वर्षाची सुरुवात निसान होती आणि दहावा दिवस १० निसानशी संबंधित आहे.

 

साधारणपणे, १० तिश्री (इथानिम) ते १० निसान, फक्त ६ महिने असतात. यहेज्केल (३९:१२-१४) ७ महिन्यांचा उल्लेख करतो याचा अर्थ असा आहे की मोठ्या संकटाचे वर्ष १३ महिने असेल, निसान महिन्याच्या आधी एक अतिरिक्त महिना असेल, म्हणजे वेदार (किंवा अदार II). महासंकटाचे वर्ष तेरा महिन्यांचे चंद्र सौर असेल. २०२३/२०२४ हे वर्ष चंद्र-सौर असेल, म्हणजेच अदार II (किंवा वेदर) महिन्याची भर पडेल.

 

तारखेचे तपशीलवार स्पष्टीकरण पृष्ठ (गुगल भाषांतर वापरा):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889

येशू ख्रिस्ताने म्हटले आहे की मॅथ्यू २४ आणि २५, मार्क १३ आणि लूक २१ मध्ये मानवी जगातील या व्यवस्थेचा अंत होईल. या शेवटला "महान क्लेश" म्हणतात: “कारण तेव्हा, जगाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत आलं नाही आणि पुन्हा कधीही येणार नाही असं मोठं संकट येईल” (मत्तय २४:२१; डॅनियल १२:१). या "मोठ्या संकटाला" "जेहोवाचा दिवस" ​​असे म्हणतात, आणि तो फक्त एक दिवस टिकतो: "तो ना धड दिवस असेल, ना धड रात्र. आणि संध्याकाळी उजेड असेल. तो दिवस यहोवाचा दिवस+ म्हणून ओळखला जाईल" (जखऱ्‍या १४:७).

प्रकटीकरणाचे पुस्तक (७:९-१७) दाखवते की "महान लोकसमुदाय" "मोठ्या संकटातून" बाहेर येईल: "यानंतर पाहा! सर्व राष्ट्रं, वंश, लोक आणि भाषा यांतून आलेला आणि कोणत्याही माणसाला मोजता आला नाही असा एक मोठा लोकसमुदाय, शुभ्र झगे घालून आणि हातांत खजुराच्या फांद्या घेऊन राजासनासमोर आणि कोकऱ्‍यासमोर उभा असलेला मला दिसला. (...) त्यावर मी लगेच त्याला म्हणालो: “माझ्या प्रभू, हे तूच सांगू शकतोस.” तेव्हा तो मला म्हणाला: “जे मोठ्या संकटातून बाहेर येतात ते हेच आहेत. त्यांनी आपले झगे कोकऱ्‍याच्या रक्‍तात धुऊन शुभ्र केले आहेत"” (प्रकटीकरण ७:९-१७).

बायबलमध्ये देवाच्या कृपेचा कसा फायदा घ्यावा याबद्दल वर्णन केले आहे: “यहोवाचा मोठा दिवस जवळ आला आहे! तो जवळ आहे आणि फार वेगाने  येत आहे! यहोवाच्या दिवसाचा आवाज भयानक आहे. ऐका, योद्धा मोठ्याने ओरडत आहे! तो क्रोधाचा दिवस आहे, तो संकटाचा आणि यातनांचा दिवस आहे, तो वादळाचा आणि नाशाचा दिवस आहे, तो अंधाराचा आणि काळोखाचा दिवस आहे, तो ढगांचा आणि भयंकर काळोखाचा दिवस आहे (...) हुकूम अंमलात येण्याआधी, आणि दिवस भुशासारखा उडून जाण्याआधी, यहोवाचा भयानक क्रोध तुमच्यावर येण्याआधी, आणि यहोवाच्या क्रोधाचा दिवस तुमच्यावर येण्याआधी, अहो पृथ्वीवरच्या सर्व नम्र लोकांनो, देवाच्या नीतिनियमांप्रमाणे चालणाऱ्‍यांनो, यहोवाला शोधा. नीतीने आणि नम्रतेने वागण्याचा मनापासून प्रयत्न करा. म्हणजे कदाचित, यहोवाच्या क्रोधाच्या दिवशी तुमचं रक्षण केलं जाईल” (सफन्या १:१४,१५; २:२,३).

कसे तयार करावे "महान यातना" च्या आधी, वैयक्तिकरित्या, कुटुंबात आणि मंडळीत?

सामान्यपणे, प्रार्थनेद्वारे आपण “यहोवा देव” पित्याशी चांगला संबंध ठेवला पाहिजे, पुत्र येशू ख्रिस्ताबरोबर, आणि पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन घ्या, ज्यातून बायबल डिपॉझिटरी आहे. “बायबलमधील मूलभूत शिकवण” पृष्ठावर, वाचकांनी विचारात घ्यावयाच्या काही मुख्य मुद्द्यांविषयी चर्चा केली आहे. यातील काही मुद्द्यांची खाली पुनरावृत्ती झाली आहे:

• देवाचे नाव आहे: यहोवा: "मी यहोवा आहे. हे माझं नाव आहे; दुसऱ्‍या कोणालाही मी माझा गौरव मिळू देणार नाही, माझी प्रशंसा मी मूर्तींना मिळू देणार नाही" (यशया ४२:८). आपण फक्त यहोवाची उपासना केली पाहिजे: "यहोवा आमच्या देवा, गौरव, सन्मान आणि सामर्थ्य मिळण्यासाठी तूच योग्य आहेस. कारण तू सर्व गोष्टी निर्माण केल्या आणि तुझ्याच इच्छेने त्या अस्तित्वात आल्या आणि निर्माण करण्यात आल्या" (प्रकटीकरण ४:११). आपण आमच्या सर्व सामर्थ्याने त्याच्यावर प्रेम केले पाहिजे: "तो त्याला म्हणाला: “‘तू आपला देव यहोवा याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जिवाने आणि पूर्ण बुद्धीने प्रेम कर'"" (मत्तय २२:३७). देव त्रिमूर्ती नाही. त्रिमूर्ती ही बायबलमधील शिकवण नाही.

• येशू ख्रिस्त हा देवाचा एकमेव पुत्र आहे या अर्थाने की तो देवाचा एकुलता एक पुत्र आहे ज्याला थेट देवानेच निर्माण केले आहे: "मग, कैसरीया फिलिप्पैच्या भागात आल्यावर येशूने आपल्या शिष्यांना विचारलं: “मनुष्याचा मुलगा कोण आहे असं लोक म्हणतात?”  ते म्हणाले: “काही जण म्हणतात बाप्तिस्मा देणारा योहान, तर काही म्हणतात एलीया. पण इतर जण म्हणतात की तो यिर्मया किंवा दुसरा एखादा संदेष्टा असेल.”  यावर तो त्यांना म्हणाला: “पण तुम्हाला काय वाटतं, मी कोण आहे?”  तेव्हा शिमोन पेत्रने उत्तर दिलं: “तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा मुलगा आहेस.” येशू त्याला म्हणाला: “शिमोन, योनाच्या मुला, तू खरंच आशीर्वादित आहेस! कारण कोणत्याही माणसाने नाही, तर स्वर्गातल्या माझ्या पित्याने तुला हे प्रकट केलंय"" (मत्तय १६:१३-१७). "सुरुवातीला शब्द होता आणि शब्द देवासोबत होता आणि शब्द देवासारखा होता.  हाच सुरुवातीला देवासोबत होता.  सगळ्या गोष्टी त्याच्याद्वारेच अस्तित्वात आल्या. अशी एकही गोष्ट नाही, जी त्याच्याद्वारे अस्तित्वात आली नाही" (जॉन १:१-३). येशू ख्रिस्त सर्वशक्तिमान देव नाही आणि तो त्रिमूर्तीचा भाग नाही.

• 'पवित्र आत्मा' ही देवाची सक्रिय शक्ती आहे. ती व्यक्ती नाही: ''मग त्यांना आगीच्या ज्वालांसारखं काहीतरी दिसलं. त्या ज्वाला जिभेच्या आकाराच्या होत्या आणि अशी एकएक ज्वाला त्यांच्यापैकी प्रत्येकावर येऊन थांबली" (प्रेषितांची कृत्ये २:३). पवित्र आत्मा त्रिमूर्तीचा भाग नाही.

• बायबल हे देवाचे वचन आहे: "संपूर्ण शास्त्र देवाच्या प्रेरणेने लिहिलेलं असून ते शिकवण्यासाठी, ताडन देण्यासाठी, सुधारणूक करण्यासाठी, न्यायनीतीप्रमाणे शिस्त लावण्यासाठी उपयोगी आहे.यामुळे देवाचा माणूस सगळ्या बाबतींत कुशल आणि प्रत्येक चांगलं काम करायला पूर्णपणे सज्ज होतो" (२ तीमथ्य ३:१६,१७). आपण ते वाचलेच पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि तो आपल्या जीवनात लागू करावा: "तर तो यहोवाच्या नियमशास्त्रावर मनापासून प्रेम करतो, आणि रात्रंदिवस त्याच्यावर विचार करतो. तो वाहत्या पाण्याजवळ लावलेल्या अशा झाडासारखा होईल, जे आपल्या ऋतूमध्ये फळ देतं, आणि ज्याची पानं कोमेजत नाहीत. तो जे काही करतो त्यात त्याला यश मिळतं" (स्तोत्र १:२,३).

• ख्रिस्ताच्या बलिदानावर विश्वास ठेवल्यामुळे पापांची क्षमा केली जाऊ शकते आणि नंतर बरे होण्याची व मृतांचे पुनरुत्थान होईल (मराठी): "देवाने जगावर इतकं प्रेम केलं, की त्याने आपला एकुलता एक मुलगा दिला. कारण त्याची अशी इच्छा आहे, की जो कोणी त्याच्या मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळावं. (...) जो मुलावर विश्‍वास ठेवतो त्याला सर्वकाळाचं जीवन मिळेल. पण जो मुलाच्या आज्ञा मोडतो त्याला जीवन मिळणार नाही, तर देवाचा क्रोध त्याच्यावर कायम राहील" (जॉन ३:१६,३६). "कारण, मनुष्याचा मुलगापण सेवा करून घ्यायला नाही, तर सेवा करायला आणि बऱ्‍याच जणांच्या मोबदल्यात आपलं जीवन खंडणी म्हणून द्यायला आलाय" (मत्तय २०:२८).

• आपण केलेच पाहिजे आवडले इतर ख्रिस्ताने जशी आमच्यावर प्रीति केली तशीच: "मी तुम्हाला एक नवीन आज्ञा देतो, की एकमेकांवर प्रेम करा. जसं मी तुमच्यावर प्रेम केलं, तसंच तुम्हीही एकमेकांवर प्रेम करा.  तुमचं एकमेकांवर प्रेम असेल, तर यावरूनच सगळे ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात" (जॉन १३:३४,३५).

"मोठ्या संकटात" काय करावे

बायबलनुसार पाच महत्त्वपूर्ण अटी आहेत ज्या आपल्याला "मोठ्या संकटात" देवाच्या कृपेची अनुमती देतात:

२ - पापांची क्षमा मिळविण्यासाठी ख्रिस्ताच्या बलिदानावर विश्वास ठेवा: "यानंतर पाहा! सर्व राष्ट्रं, वंश, लोक आणि भाषा यांतून आलेला आणि कोणत्याही माणसाला मोजता आला नाही असा एक मोठा लोकसमुदाय, शुभ्र झगे घालून आणि हातांत खजुराच्या फांद्या घेऊन राजासनासमोर आणि कोकऱ्‍यासमोर उभा असलेला मला दिसला. (...) त्यावर मी लगेच त्याला म्हणालो: “माझ्या प्रभू, हे तूच सांगू शकतोस.” तेव्हा तो मला म्हणाला: “जे मोठ्या संकटातून बाहेर येतात ते हेच आहेत. त्यांनी आपले झगे कोकऱ्‍याच्या रक्‍तात धुऊन शुभ्र केले आहेत"” (प्रकटीकरण ७:९-१७). मोठ्या संकटापासून बचाव करणारी मोठी गर्दी ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या पापांच्या क्षमासाठी देण्यात आलेल्या मोलवानपणावर विश्वास ठेवेल.

३ - आपल्याला जिवंत ठेवण्यासाठी यहोवाला ज्या किंमतीची किंमत मोजावी लागत होती त्याबद्दल एक शोक: ख्रिस्ताचे निर्दोष मानवी जीवन (मराठी): "मी दावीदच्या घराण्यावर आणि यरुशलेममध्ये राहणाऱ्‍यांवर माझ्या पवित्र शक्‍तीचा वर्षाव करीन; ते मला याचना करतील आणि मी त्यांच्यावर कृपा करीन. ज्याला त्यांनी भोसकलं, त्याच्याकडे ते पाहतील आणि एकुलत्या एका मुलासाठी कोणी आक्रोश करावा, तसा आक्रोश ते त्याच्यासाठी करतील. पहिला जन्मलेला मुलगा मेल्यावर मोठ्याने रडून शोक करावा, तसा शोक ते त्याच्यासाठी करतील. त्या दिवशी यरुशलेममध्ये मोठा शोक होईल. मगिद्दोच्या मैदानातल्या हदद-रिम्मोन इथे जसा मोठा शोक झाला होता, तसा मोठा शोक यरुशलेममध्ये होईल" (जखऱ्‍या १२:१०,११).

यहेज्केल नुसार या अन्यायकारक व्यवस्थेचा द्वेष करणार्‍यांवर यहोवा देव दयाळू होईल: "यहोवा त्याला म्हणाला: “संपूर्ण यरुशलेम शहरात फिर, आणि शहरात होत असलेल्या घृणास्पद गोष्टींमुळे जी माणसं रडत आहेत आणि शोक करत आहेत+ त्यांच्या कपाळावर खूण कर"" (यहेज्केल ९:४).

४ - उपवास: "सीयोनमध्ये शिंग फुंका! उपास घोषित करा; पवित्र सभा भरवा. लोकांना गोळा करा; मंडळीला पवित्र करा. वृद्ध लोकांना* जमा करा आणि लहान मुलांना आणि तान्ह्या बाळांना गोळा करा" ( जोएल २:१५,१६, या मजकूराचा सामान्य संदर्भ "महान संकट" आहे (जोएल २:१,२).

५ - लैंगिकता टाळणे: "वराने आणि वधूने आपल्या आतल्या खोलीतून बाहेर यावं" (जोएल २:१५,१६). "आतील" किंवा "वधू" खोलीतून पती-पत्नीचे "बाहेर जाणे", पुरुष आणि स्त्री यांच्यात लैंगिकता नाही. जकर्या अध्याय १२ च्या भविष्यवाणीत ही शिफारस तितकीच स्पष्टपणे पुनरावृत्ती केली जाते जी: “"संपूर्ण देश शोक करेल. प्रत्येक जण आपल्या कुटुंबात शोक करेल. दावीदचं घराणं शोक करेल; त्यातले पुरुष एका बाजूला, तर स्त्रिया दुसऱ्‍या बाजूला शोक करतील. नाथानचं+ घराणं शोक करेल; त्यातले पुरुष एका बाजूला, तर स्त्रिया दुसऱ्‍या बाजूला शोक करतील. (...) आणि उरलेली सगळी घराणीसुद्धा शोक करतील; त्यांतले पुरुष एका बाजूला, तर स्त्रिया दुसऱ्‍या बाजूला शोक करतील"" (जखऱ्‍या १२:१२-१४). पुरुष आणि स्त्रिया विभक्त: लैंगिकता नाही.

"महान दु: ख" नंतर काय करावे

तेथे दोन प्रमुख दिव्य शिफारसी आहेत:

१ - परमेश्वराचा सार्वभौमत्व आणि मानवजातीच्या मुक्तीचा उत्सव साजरा करा: "यरुशलेमशी लढायला आलेल्या सर्व राष्ट्रांपैकी जे उरतील ते राजाला, म्हणजे सैन्यांचा देव यहोवा याला दंडवत घालायला आणि मंडपांचा सण साजरा करायला दरवर्षी यरुशलेमला जातील" (जखऱ्‍या १४:१४).

२ - मोठ्या क्लेशानंतर ७ महिने पृथ्वीची साफसफाई, १० "निसान" पर्यंत (ज्यू कॅलेंडरचा महिना) (यहेज्केल ४०:१,२): "देश शुद्ध करायला इस्राएलच्या घराण्यातले लोक त्यांना पुरतील आणि त्यासाठी त्यांना सात महिने लागतील" (यहेज्केल ३९:१२).

आपल्याकडे काही प्रश्न असल्यास किंवा आपल्याला अतिरिक्त माहितीची आवश्यकता असल्यास कृपया साइट किंवा साइटच्या ट्विटर खात्याशी मोकळ्या मनाने संपर्क साधा. देव आपला पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे शुद्ध अंतःकरणास आशीर्वाद देईल. आमेन (जॉन १३:१०).

Share this page