നീലനിറത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായ ബൈബിൾ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. നീല നിറത്തിലുള്ള ഹൈപ്പർലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ നാല് ഭാഷകളിലാണ് പ്രധാനമായും ബൈബിൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലേഖനം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് പരാൻതീസിസിൽ പരാമർശിക്കും

1 - വെളിപാട് 11:19 അനുസരിച്ച് മഹാകഷ്ടം ഒരു 10 ഏതാനിമിൽ (തിഷ്രി) നടക്കും. യെഹെസ്‌കേൽ 38-ഉം 39-ഉം അധ്യായങ്ങൾ മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ പ്രാവചനിക വിവരണം പറയുന്നു. വ്യക്തമായും, അതിൽത്തന്നെ ഈ വിവരം നമുക്ക് വർഷം നൽകുന്നില്ല (അനുബന്ധം 1 (ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിലെ ലേഖനങ്ങൾ (ഗൂഗിൾ വിവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുക)).

 

"ജനതകൾ കോപി​ച്ചു; അങ്ങും ഉഗ്രമാ​യി കോപി​ച്ചു. മരിച്ച​വരെ ന്യായം വിധി​ക്കാ​നും അങ്ങയുടെ അടിമ​ക​ളായ പ്രവാചകന്മാർക്കും വിശു​ദ്ധർക്കും അങ്ങയുടെ പേരിനെ ഭയപ്പെ​ടുന്ന ചെറി​യ​വർക്കും വലിയ​വർക്കും പ്രതി​ഫലം കൊടുക്കാനും ഭൂമിയെ നശിപ്പി​ക്കു​ന്ന​വരെ നശിപ്പിക്കാനും നിശ്ചയി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സമയം വന്നെത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.” അപ്പോൾ സ്വർഗ​ത്തി​ലെ ദേവാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വിശു​ദ്ധ​മ​ന്ദി​രം തുറന്നു; അവിടെ ഞാൻ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഉടമ്പടിപ്പെ​ട്ടകം കണ്ടു. മിന്നൽപ്പി​ണ​രു​ക​ളും ശബ്ദങ്ങളും ഇടിമു​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഭൂകമ്പ​വും വലിയ ആലിപ്പ​ഴ​വർഷ​വും ഉണ്ടായി" (വെളിപാട് 11:18,19). മഹാകഷ്ടത്തിനു മുമ്പുള്ള ഉടമ്പടി പെട്ടകത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ദർശനം ഈ വാചകം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, യെഹെസ്‌കേൽ 9:3-ലെ ദർശനത്തിലെന്നപോലെ, ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം, പാപപരിഹാര ദിനത്തിന്റെ നാടകീയമായ ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമായ 10 തിഷ്രിയിൽ (ഏതാനിം) മാത്രമേ ദൃശ്യമായുള്ളൂ.

 

2 - യെഹെസ്‌കേൽ 39:12-14 അനുസരിച്ച്, മഹോപദ്രവത്തോട് യോജിക്കുന്ന വർഷം (ബൈബിളിലെ (ജൂത) കലണ്ടറിന്റെ) ചന്ദ്ര സൗരയൂഥമായിരിക്കും. അധിക പതിമൂന്നാം മാസം (വേദാർ) ഉണ്ടാകും (അനുബന്ധം 2, അനുബന്ധം 2 BIS (ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിലെ ലേഖനങ്ങൾ (ഗൂഗിൾ വിവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുക)).

 

യഹൂദ കലണ്ടർ പ്രകാരം പതിമൂന്ന് മാസങ്ങളുള്ള മഹാകഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വർഷം ചാന്ദ്ര-സൗരമായിരിക്കും എന്ന് യെഹെസ്‌കേലിന്റെ പുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നു. യെഹെസ്‌കേൽ 38-ഉം 39-ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ മഹാകഷ്ടത്തിനു മുമ്പും കാലത്തും ശേഷവുമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാവചനിക വിവരണം നമുക്കുണ്ട്. മഹാകഷ്ടത്തിനു ശേഷം ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഏഴു മാസത്തെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നു: "ദേശം ശുദ്ധീ​ക​രി​ക്കാൻവേണ്ടി ഇസ്രാ​യേൽഗൃ​ഹം അവരുടെ ശവം അടക്കും; അതിന്‌ ഏഴു മാസം വേണ്ടി​വ​രും.  അവരുടെ ശവം അടക്കാൻ ദേശത്തെ എല്ലാവ​രും അധ്വാ​നി​ക്കും. ഇതു കാരണം, ഞാൻ എന്നെ മഹത്ത്വീ​ക​രി​ക്കുന്ന നാളിൽ അവർ പ്രശസ്‌ത​രാ​കും’ എന്നു പരമാ​ധി​കാ​രി​യായ യഹോവ പ്രഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. “‘ദേശം മുഴുവൻ നിരന്തരം ചുറ്റി​സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും നിലത്ത്‌ കിടക്കുന്ന ബാക്കി ശവശരീ​രങ്ങൾ അടക്കി ദേശം ശുദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നും പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ നിയമി​ക്കും. അവർ ഏഴു മാസം തിരച്ചിൽ തുടരും" (യെഹെസ്കേൽ 39:12-14). ഇത് 13 മാസത്തെ "ചന്ദ്ര സൗര" വർഷമാണെന്ന് ഈ ലളിതമായ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും?

 

വെളിപാട് 11:19 അനുസരിച്ച് മഹാകഷ്ടം ഒരു 10 തിഷ്രിയിൽ നടക്കും. യെഹെസ്‌കേൽ 38-ഉം 39-ഉം അധ്യായങ്ങൾ മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ പ്രാവചനിക വിവരണം പറയുന്നു. തുടർന്ന്, യെഹെസ്‌കേൽ 39:12-14-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു മാസങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ, ഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, 10 നീസാൻ: "ഞങ്ങളുടെ പ്രവാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ 25-ാം വർഷം, ആ വർഷത്തി​ന്റെ തുടക്ക​ത്തിൽ, പത്താം ദിവസം, അന്നുതന്നെ യഹോ​വ​യു​ടെ കൈ എന്റെ മേൽ വന്നു; എന്നെ നഗരത്തി​ലേക്ക്‌ എടുത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. നഗരം വീണിട്ട്‌ ഇതു 14-ാം വർഷം"  (യെഹെസ്കേൽ 40:1). ബൈബിൾ കലണ്ടറിലെ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം നീസാൻ ആയിരുന്നു, പത്താം ദിവസം 10 നീസാൻ ആണ്.

 

സാധാരണയായി, 10 തിശ്രി (ഏതാനിം) മുതൽ 10 നീസാൻ വരെ, 6 മാസമേ ഉള്ളൂ. യെഹെസ്‌കേൽ (39:12-14) 7 മാസങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ വർഷം 13 മാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നീസാൻ മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അധിക മാസം, അതായത് വേദാർ (അല്ലെങ്കിൽ അഡാർ II) എന്നാണ്. മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ വർഷം പതിമൂന്ന് മാസത്തെ ലൂണാർ സോളാർ ആയിരിക്കും. വർഷം 2023/2024 ചാന്ദ്ര-സൗരമായിരിക്കും, അതായത്, ആദാർ II (അല്ലെങ്കിൽ വേദാർ) മാസത്തിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടാകും.

 

തീയതിയുടെ വിശദമായ വിശദീകരണ പേജ് (Google വിവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുക):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889

മത്തായി 24, 25, മർക്കോസ് 13, ലൂക്കോസ് 21 എന്നിവയിൽ ഈ മനുഷ്യവ്യവസ്ഥയുടെ അവസാനം യേശുക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. “അന്ത്യത്തെ” “മഹാകഷ്ടം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു: “കാരണം ലോകാ​രം​ഭം​മു​തൽ ഇന്നുവരെ സംഭവി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തും പിന്നെ ഒരിക്ക​ലും സംഭവി​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​തും ആയ മഹാകഷ്ടത അന്ന്‌ ഉണ്ടാകും" (മത്തായി 24:21; ദാനിയേൽ 12:1). ഈ “മഹാകഷ്ടത്തെ” “യഹോവയുടെ ദിവസം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കൂ: “അത്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ ദിവസം എന്ന്‌ അറിയ​പ്പെ​ടുന്ന ഒരു ദിവസ​മാ​യി​രി​ക്കും. അതു പകലോ രാത്രി​യോ ആയിരി​ക്കില്ല. സന്ധ്യാ​സ​മ​യത്ത്‌ വെളി​ച്ച​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും” (സെഖര്യാവു 14:7).

“വലിയ കഷ്ടത” യിൽ നിന്ന് “വലിയ ജനക്കൂട്ടം” പുറത്തുവരുമെന്ന് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം (7: 9-17) കാണിക്കുന്നു: “ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ നോക്കി​യപ്പോൾ, എല്ലാ ജനതക​ളി​ലും ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വംശങ്ങ​ളി​ലും ഭാഷകളിലും നിന്നുള്ള, ആർക്കും എണ്ണിത്തി​ട്ടപ്പെ​ടു​ത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാപു​രു​ഷാ​രം നീളമുള്ള വെള്ളക്കുപ്പായം ധരിച്ച്‌ കൈയിൽ ഈന്തപ്പ​ന​യു​ടെ ഓലയുമായി സിംഹാ​സ​ന​ത്തി​നും കുഞ്ഞാ​ടി​നും മുമ്പാകെ നിൽക്കു​ന്നതു കണ്ടു. (...) ഉടനെ ഞാൻ ആ മൂപ്പ​നോട്‌, “യജമാ​നനേ, അങ്ങയ്‌ക്കാ​ണ​ല്ലോ അത്‌ അറിയാ​വു​ന്നത്‌” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു: “ഇവർ മഹാകഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു​വ​ന്ന​വ​രാണ്‌. കുഞ്ഞാ​ടി​ന്റെ രക്തത്തിൽ ഇവർ ഇവരുടെ വസ്‌ത്രം കഴുകിവെ​ളു​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു"" (വെളി 7:9-17).

ദൈവത്തിന്റെ അനർഹമായ ദയ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു (മലയാളം): “യഹോവയുടെ ഭയങ്കര​മായ ദിവസം അടുത്ത്‌ എത്തിയി​രി​ക്കു​ന്നു! അത്‌ അടുത്ത്‌ എത്തിയി​രി​ക്കു​ന്നു, അത്‌ അതിവേഗം പാഞ്ഞടു​ക്കു​ന്നു! യഹോ​വ​യു ടെ ദിവസ​ത്തി​ന്റെ ശബ്ദം ഭയാന​കം​തന്നെ. അവിടെ ഒരു യോദ്ധാ​വ്‌ അലറി​വി​ളി​ക്കു​ന്നു. അത്‌ ഉഗ്ര​കോ​പ​ത്തി​ന്റെ ദിവസം! അതി​വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും പരി​ഭ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ദിവസം! കൊടു​ങ്കാ​റ്റി​ന്റെ​യും ശൂന്യ​ത​യു​ടെ​യും ദിവസം! അന്ധകാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും മൂടലി​ന്റെ​യും ദിവസം! മേഘങ്ങ​ളു​ടെ​യും കനത്ത മൂടലി​ന്റെ​യും ദിവസം! (...) ഉത്തരവ്‌ പ്രാബ​ല്യ​ത്തിൽ വരും​മുമ്പ്‌, ആ ദിവസം പതിരു​പോ​ലെ വേഗം പാറി​പ്പോ​കും​മുമ്പ്‌, യഹോ​വ​യു​ടെ കോപാ​ഗ്നി നിങ്ങളു​ടെ മേൽ വരും​മുമ്പ്‌, യഹോ​വ​യു​ടെ കോപ​ദി​വസം നിങ്ങളു​ടെ മേൽ വരും​മുമ്പ്‌, ദൈവത്തിന്റെ നീതി​യുള്ള കല്‌പനകൾ അനുസ​രി​ക്കു​ന്ന​വരേ, ഭൂമി​യി​ലെ സൗമ്യരേ, യഹോ​വയെ അന്വേ​ഷി​ക്കുക. നീതി അന്വേ​ഷി​ക്കുക, സൗമ്യത അന്വേ​ഷി​ക്കുക. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ കോപ​ദി​വ​സ​ത്തിൽ മറഞ്ഞി​രി​ക്കാ​നാ​കും” (സെഫന്യാവു 1:14,15; 2:2,3).

വ്യക്തിപരമായും കുടുംബത്തിലും സഭയിലും “മഹാകഷ്ടത്തിന്” മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാകാനാകും?

പൊതുവേ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം പിതാവായ “യഹോവയായ ദൈവവുമായി”, പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം. “അടിസ്ഥാന ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ” പേജ് വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പോയിന്റുകളിൽ ചിലത് ചുവടെ ആവർത്തിക്കുന്നു:

• ദൈവത്തിന് ഒരു നാമമുണ്ട്: യഹോവ: "യഹോവ! അതാണ്‌ എന്റെ പേര്‌; എന്റെ മഹത്ത്വം ഞാൻ മറ്റാർക്കും കൊടു​ക്കില്ല; എനിക്കു ലഭിക്കേണ്ട സ്‌തുതി കൊത്തി​യു​ണ്ടാ​ക്കിയ രൂപങ്ങൾക്കു ഞാൻ നൽകില്ല". നാം യഹോവയെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ: "ഞങ്ങളുടെ ദൈവ​മായ യഹോവേ, മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ലഭിക്കാൻ അങ്ങ്‌ യോഗ്യ​നാണ്‌. കാരണം അങ്ങാണ്‌ എല്ലാം സൃഷ്ടി​ച്ചത്‌; അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപ്ര​കാ​ര​മാണ്‌ എല്ലാം ഉണ്ടായ​തും സൃഷ്ടി​ക്കപ്പെ​ട്ട​തും". നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവശക്തികളാലും നാം അവനെ സ്നേഹിക്കണം: "യേശു അയാ​ളോ​ടു പറഞ്ഞു: “‘നിന്റെ ദൈവ​മായ യഹോവയെ നീ നിന്റെ മുഴു​ഹൃ​ദ​യത്തോ​ടും നിന്റെ മുഴുദേഹിയോടും നിന്റെ മുഴു​മ​നസ്സോ​ടും കൂടെ സ്‌നേ​ഹി​ക്കണം’" (യെശയ്യാവു 42:8; വെളിപ്പാടു 4:11; മത്തായി 22:37). ദൈവം ത്രിത്വമല്ല. ത്രിത്വം ഒരു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലല്ല.

• യേയേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനാണ്, കാരണം അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏക ദൈവപുത്രനാണ്നേ രിട്ട് ദൈവത്താൽ: "കൈസര്യഫിലിപ്പി പ്രദേ​ശത്ത്‌ എത്തിയ​പ്പോൾ യേശു ശിഷ്യ​ന്മാരോട്‌, “മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ ആരാ​ണെ​ന്നാ​ണു ജനം പറയു​ന്നത്‌” എന്നു ചോദി​ച്ചു.  “ചിലർ സ്‌നാപകയോഹന്നാൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയ എന്നും വേറെ ചിലർ യിരെ​മ്യ​യോ ഏതോ ഒരു പ്രവാ​ച​ക​നോ എന്നും പറയുന്നു” എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു.  യേശു അവരോ​ടു ചോദി​ച്ചു: “ഞാൻ ആരാ​ണെ​ന്നാ​ണു നിങ്ങൾക്കു തോന്നു​ന്നത്‌?” ശിമോൻ പത്രോ​സ്‌ പറഞ്ഞു: “അങ്ങ്‌ ജീവനുള്ള ദൈവ​ത്തി​ന്റെ മകനായ ക്രിസ്‌തു​വാണ്‌.” അപ്പോൾ യേശു പത്രോ​സിനോട്‌: “യോന​യു​ടെ മകനായ ശിമോ​നേ, നിനക്കു സന്തോ​ഷി​ക്കാം. കാരണം, മനുഷ്യ​രല്ല, സ്വർഗ​സ്ഥ​നായ എന്റെ പിതാ​വാ​ണു നിനക്ക്‌ ഇതു വെളിപ്പെ​ടു​ത്തി​ത്ത​ന്നത്"; "ആരംഭ​ത്തിൽ വചനമു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വചനം ദൈവ​ത്തിന്റെ​കൂടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. വചനം ഒരു ദൈവ​മാ​യി​രു​ന്നു.  ആരംഭത്തിൽ വചനം ദൈവ​ത്തിന്റെ​കൂടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.  സകലവും വചനം മുഖാ​ന്തരം ഉണ്ടായി. വചന​ത്തെ​ക്കൂ​ടാ​തെ ഒന്നും ഉണ്ടായി​ട്ടില്ല. വചനം മുഖാ​ന്തരം ഉണ്ടായതു ജീവനാ​ണ്" (മത്തായി 16:13-17; യോഹന്നാൻ 1:1-3). യേശുക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമല്ല, അവൻ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഭാഗവുമല്ല.

• ദൈവത്തിന്റെ സജീവമായ ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല: "നാക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ തീനാ​ള​ങ്ങൾപോ​ലുള്ള എന്തോ അവർ കണ്ടു. അവ വേർതി​രിഞ്ഞ്‌ ഓരോ​ന്നും ഓരോ​രു​ത്ത​രു​ടെ മേൽ വന്ന്‌ നിന്നു" (പ്രവൃത്തികൾ 2:3). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ത്രിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല.

• ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ്: "തിരുവെഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ ദൈവപ്രചോദിതമായി എഴുതി​യ​താണ്‌. അവ പഠിപ്പിക്കാനും ശാസി​ക്കാ​നും കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാനും നീതി​യിൽ ശിക്ഷണം നൽകാനും ഉപകരി​ക്കു​ന്നു. അതുവഴി, ദൈവ​ഭ​ക്ത​നായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതു കാര്യ​ത്തി​നും പറ്റിയ, എല്ലാ സത്‌പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ചെയ്യാൻ സജ്ജനായ, ഒരാളാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു" (2 തിമോത്തി 3:16,17). നാം അത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം: "യഹോവയുടെ നിയമമാണ്‌ അവന്‌ ആനന്ദം പകരു​ന്നത്‌. അവൻ അതു രാവും പകലും മന്ദസ്വ​ര​ത്തിൽ വായി​ക്കു​ന്നു. നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ നട്ടിരി​ക്കുന്ന, കൃത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​തന്നെ കായ്‌ക്കുന്ന, ഇലകൾ വാടാത്ത ഒരു മരം​പോ​ലെ​യാണ്‌ അവൻ. അവൻ ചെയ്യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം സഫലമാ​കും" (സങ്കീർത്തനം 1:2,3).

• ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ പാപമോചനത്തിനും പിന്നീട് മരിച്ചവരുടെ രോഗശാന്തിക്കും പുനരുത്ഥാനത്തിനും പ്രാപ്തമാകൂ: "തന്റെ ഏകജാ​ത​നായ മകനിൽ വിശ്വ​സി​ക്കുന്ന ആരും നശിച്ചുപോ​കാ​തെ അവരെ​ല്ലാം നിത്യ​ജീ​വൻ നേടാൻ ദൈവം അവനെ ലോക​ത്തി​നുവേണ്ടി നൽകി. അത്ര വലുതാ​യി​രു​ന്നു ദൈവ​ത്തി​നു ലോകത്തോ​ടുള്ള സ്‌നേഹം. (...) പുത്രനിൽ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വനു നിത്യ​ജീ​വ​നുണ്ട്‌. പുത്രനെ അനുസ​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​നോ ജീവനെ കാണില്ല. ദൈവ​ക്രോ​ധം അവന്റെ മേലുണ്ട്"; "മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നതും ശുശ്രൂ​ഷി​ക്കപ്പെ​ടാ​നല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകർക്കു​വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ മോചനവിലയായി കൊടു​ക്കാ​നും ആണ്" (യോഹന്നാൻ 3: 16,36; മത്തായി 20:28) (മലയാളം).

• ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയ്ക്ക് ശേഷം നാം അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം: "നിങ്ങൾ തമ്മിൽത്ത​മ്മിൽ സ്‌നേ​ഹി​ക്കണം എന്ന ഒരു പുതിയ കല്‌പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുക​യാണ്‌. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളും തമ്മിൽത്ത​മ്മിൽ സ്‌നേ​ഹി​ക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്‌നേ​ഹ​മുണ്ടെ​ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാ​രാണെന്ന്‌ എല്ലാവ​രും അറിയും" (യോഹന്നാൻ 13:34,35).

"വലിയ കഷ്ടത" സമയത്ത് എന്തുചെയ്യണം?

വലിയ കഷ്ടകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നേടാൻ അഞ്ച് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ബൈബിളിനുണ്ട്:

1 - പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ 'യഹോവ' എന്ന പേര് വിളിക്കുക: "യഹോവയുടെ പേര്‌ വിളി​ച്ച​പേ​ക്ഷി​ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടും" (യോവേൽ 2:32).

2 - പാപമോചനം നേടുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക: “ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, എല്ലാ ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്നുള്ള, ആർക്കും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം നീളമുള്ള വെള്ളക്കുപ്പായം ധരിച്ച്‌ കൈയിൽ ഈന്തപ്പനയുടെ ഓലയുമായി സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. (...) ഉടനെ ഞാൻ ആ മൂപ്പനോട്‌, “യജമാനനേ, അങ്ങയ്‌ക്കാണല്ലോ അത്‌ അറിയാവുന്നത്‌” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു: “ഇവർ മഹാകഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുവന്നവരാണ്‌. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ ഇവർ ഇവരുടെ വസ്‌ത്രം കഴുകിവെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു"" (വെളി 7:9-17). മഹാകഷ്ടത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടം പാപമോചനത്തിനായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും.

3 - നമ്മെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ യഹോവ നൽകിയ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപം: ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപരഹിതമായ മനുഷ്യജീവിതം: "ഞാൻ ദാവീ​ദു​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ന്മേ​ലും യരുശ​ലേ​മി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ മേലും പ്രീതി​യു​ടെ​യും ഉള്ളുരു​കി​യുള്ള പ്രാർഥ​ന​യു​ടെ​യും ആത്മാവി​നെ പകരും. അവർ കുത്തി​ത്തു​ള​ച്ച​വനെ അവർ നോക്കും. ഒരേ ഒരു മകനെ ഓർത്ത്‌ കരയു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അവർ അവനെ ഓർത്ത്‌ കരയും. മൂത്ത മകനെ ഓർത്ത്‌ നിലവി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അവർ അവനെ ഓർത്ത്‌ വാവിട്ട്‌ നിലവി​ളി​ക്കും.  അന്ന്‌ യരുശ​ലേ​മിൽ കേൾക്കുന്ന നിലവി​ളി മെഗിദ്ദോ സമതല​ത്തി​ലുള്ള ഹദദ്‌-രിമ്മോ​നിൽ കേട്ട വലിയ നിലവി​ളി​പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കും" (സെഖര്യാവ് 12:10,11). ഈ അനീതി സമ്പ്രദായത്തെ വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് യഹോവ ദൈവം കരുണ കാണിക്കും, യെഹെസ്‌കേൽ 9: "യഹോവ അയാ​ളോ​ടു പറഞ്ഞു: “യരുശ​ലേം​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സഞ്ചരിച്ച്‌, അവിടെ നടമാ​ടുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും കാരണം നെടു​വീർപ്പിട്ട്‌ ഞരങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ നെറ്റി​യിൽ അടയാ​ള​മി​ടുക”" (യെഹെസ്‌കേൽ 9:4; ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുപാർശയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക "ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കുക" അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 17:32).

4 - ഉപവാസം: "സീയോനിൽ കൊമ്പു വിളി​ക്കുക! ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാ​പി​ക്കുക, പവി​ത്ര​മായ ഒരു സമ്മേളനം വിളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടുക. ജനത്തെ കൂട്ടി​വ​രു​ത്തുക, സഭയെ വിശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കുക. പ്രായമുള്ളവരെ* വിളി​ച്ചു​ചേർക്കുക, കുട്ടി​ക​ളെ​യും മുല കുടി​ക്കുന്ന കുഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യും കൊണ്ടു​വ​രുക" (ജോയൽ 2:15,16; ഈ പാഠത്തിന്റെ പൊതുവായ സന്ദർഭം വലിയ കഷ്ടതയാണ് (യോവേൽ 2:1,2)).

5 - ലൈംഗിക വിട്ടുനിൽക്കൽ: "മണവാളൻ ഉള്ളറയിൽനി​ന്നും മണവാട്ടി മണിയ​റ​യിൽനി​ന്നും പുറത്ത്‌ വരട്ടെ" (ജോയൽ 2: 15,16). "കിടപ്പുമുറിയിൽ" നിന്ന് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ "പുറത്തുകടക്കുന്നത്" പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ലൈംഗിക വിട്ടുനിൽക്കലാണ്ഈ. ശുപാർശ സെഖര്യാവു 12-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു: “ബാക്കി കുടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലുള്ള എല്ലാവ​രും, ഓരോ കുടും​ബ​വും അതിലെ സ്‌ത്രീ​ക​ളും, വെവ്വേ​റെ​യി​രുന്ന്‌ വിലപി​ക്കും” (സഖറിയ 12:12-14). "വേർപിരിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ" എന്ന വാചകം ലൈംഗിക വർജ്ജനത്തിന്റെ ഒരു രൂപകമാണ്.

വലിയ കഷ്ടതയ്ക്കുശേഷം എന്തുചെയ്യണം?

രണ്ട് പ്രധാന ദിവ്യ ശുപാർശകൾ ഉണ്ട്:

1 - യഹോവയുടെ പരമാധികാരവും മനുഷ്യരാശിയുടെ വിമോചനവും ആഘോഷിക്കുക: "യരുശ​ലേ​മിന്‌ എതിരെ വന്ന ജനതക​ളിൽ ശേഷി​ക്കു​ന്നവർ, രാജാ​വും സൈന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അധിപ​നും ആയ യഹോ​വ​യു​ടെ മുമ്പാകെ കുമ്പിടാനും കൂടാരോത്സവം ആഘോഷിക്കാനും വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും വരും" (സെഖര്യാവ് 14:16).

2 - വലിയ കഷ്ടതയ്ക്കുശേഷം 7 മാസത്തേക്ക് ഭൂമി വൃത്തിയാക്കൽ, 10 "നിസാൻ" (യഹൂദ കലണ്ടറിന്റെ മാസം) വരെ (യെഹെസ്‌കേൽ 40:1,2): "ദേശം ശുദ്ധീ​ക​രി​ക്കാൻവേണ്ടി ഇസ്രാ​യേൽഗൃ​ഹം അവരുടെ ശവം അടക്കും; അതിന്‌ ഏഴു മാസം വേണ്ടി​വ​രും” (യെഹെസ്‌കേൽ 39:12).

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അധിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലോ, ദയവായി സൈറ്റുമായോ സൈറ്റിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്ക contact ണ്ടുമായോ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ (യോഹന്നാൻ 13:10).

Share this page