कशासाठी?

आजपर्यंत देवाने दु: ख व दुष्टाईला का परवानगी दिली आहे?

आजपर्यंत देवाने दु: ख व दुष्टाईला का परवानगी दिली आहे?

"हे यहोवा, मी मदतीसाठी तुला कुठपर्यंत हाक मारू? तू कधी माझं ऐकशील? या हिंसाचारापासून सुटका करण्याची मी कुठपर्यंत विनंती करू? तू माझी सुटका का करत नाहीस? तू मला वाईट कामं होताना का पाहायला लावतोस? तू अत्याचार का खपवून घेतोस? ही लुबाडणूक आणि हिंसाचार मला का पाहावा लागत आहे? हे भांडणतंटे आणि झगडे का वाढत आहेत? कायदा कमजोर पडला आहे, न्यायाचा कधीच विजय होत नाही. कारण दुष्टांनी चांगल्या लोकांना* घेरलंय; म्हणूनच योग्य न्याय होत नाही"

(हबक्कूक १:२--४)

"मग मी सूर्याखाली होणाऱ्‍या जुलमांवर पुन्हा विचार केला. मी पीडितांचे अश्रू पाहिले, पण त्यांना सांत्वन देणारं कोणीही नव्हतं. त्यांच्यावर जुलूम करणाऱ्‍यांकडे सत्ता होती, खरंच, पीडितांचं सांत्वन करणारं कोणीच नव्हतं. (…) माझ्या निरर्थक आयुष्यात मी सर्वकाही पाहिलं आहे. नीतीने वागत असून ज्याचा नाश होतो, असा नीतिमान माणूसही मी पाहिला आहे; आणि वाईट गोष्टी करत असून मोठं आयुष्य जगणारा दुष्टही मी पाहिला आहे. (…) मी हे सर्व पाहिलं आणि सूर्याखाली केल्या जाणाऱ्‍या सर्व कामांवर मनापासून विचार केला. या सबंध काळात माणसाने माणसावर अधिकार गाजवून त्याचं नुकसान* केलं आहे. (...) या पृथ्वीवर एक व्यर्थ* गोष्ट घडते: काही नीतिमान माणसांशी असा व्यवहार केला जातो, जणू काही त्यांनी दुष्टता केली आहे. आणि काही दुष्टांशी असा व्यवहार केला जातो, जणू काही ते नीतीने वागले आहेत. मी म्हणतो, हेही व्यर्थच आहे. (...) मी सेवकांना घोड्यावर बसलेलं आणि अधिकाऱ्‍यांना सेवकांसारखं पायी चालताना पाहिलं आहे"

(उपदेशक ४:१; ७:१५; ८:९,१४; १०:७)

"कारण सृष्टीला व्यर्थतेच्या स्वाधीन करण्यात आलं, पण स्वतःच्या इच्छेने नाही, तर ज्याने तिला स्वाधीन केलं त्याच्या इच्छेने; या आशेच्या आधारावर, की "

(रोमकर ८:२०)

"संकट येतं, तेव्हा देव माझी परीक्षा घेतोय,” असं कोणी म्हणू नये. कारण कोणीही वाईट गोष्टींनी देवाची परीक्षा घेऊ शकत नाही आणि तोसुद्धा वाईट गोष्टींनी कोणाची परीक्षा घेत नाही"

(याकोब १:१३)

आजपर्यंत देवाने दु: ख व दुष्टाईला का परवानगी दिली आहे?

या परिस्थितीतला खरा गुन्हेगार सैतान सैतान आहे, ज्याला बायबलमध्ये आरोप करणारा म्हणून संबोधिले जाते (प्रकटीकरण १२:९). देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त म्हणाला की भूत लबाड आणि मानवजातीचा मारेकरी होता (जॉन ८:४४). दोन मुख्य शुल्क आहेत:

१ - राज्य करण्याच्या देवाच्या अधिकाराबद्दल एक आरोप.

२ - सृष्टीच्या अखंडतेविषयी, विशेषत: मनुष्याच्या विरुद्ध, देवाच्या प्रतिमेमध्ये केलेला एक आरोप (उत्पत्ति १:२६).

जेव्हा गंभीर आरोप लावले जातात, तेव्हा अंतिम निर्णयासाठी बराच वेळ लागतो. डॅनियल अध्याय of च्या भविष्यवाणीत अशी परिस्थिती आहे ज्यामध्ये देवाचे सार्वभौमत्व आणि मनुष्याच्या अखंडतेचा समावेश आहे, न्यायाधीश असलेल्या न्यायाधिकरणात: “त्याच्यासमोरून आगीचा प्रवाह वाहत होता. हजारो स्वर्गदूत त्याची सेवा करत होते, आणि लाखो स्वर्गदूत त्याच्यासमोर उभे होते. मग न्यायसभा भरली आणि पुस्तकं उघडली गेली. (.…) पण न्यायसभा भरली आणि त्यांनी त्याचा अंत करण्यासाठी व त्याचा पूर्णपणे नाश करण्यासाठी त्याचा राज्याधिकार काढून घेतला" (डॅनियल ७:१०,२६). या मजकुरामध्ये असे लिहिले आहे की, पृथ्वीवरील सार्वभौमत्व, जे नेहमी देवाचे आहे, ते सैतान आणि मनुष्यापासून दूर केले गेले. कोर्टाची ही प्रतिमा यशया अध्याय in ४३ मध्ये सादर केली गेली आहे, जिथे असे लिहिले आहे की जे देवाचे आज्ञाधारक आहेत ते त्याचे "साक्षीदार" आहेत: "यहोवा म्हणतो, “तुम्ही माझे साक्षीदार आहात, हो, तू माझा सेवक आहेस. तुम्ही मला ओळखावं आणि माझ्यावर विश्‍वास ठेवावा, आणि मी तोच आहे हे समजावं, म्हणून मी तुम्हाला निवडलंय. माझ्या आधी कोणी देव नव्हता, आणि माझ्यानंतरही कोणी होणार नाही. मीच यहोवा आहे, आणि माझ्याशिवाय दुसरा कोणीही तारणकर्ता नाही”" (यशया ४३:१०,११). येशू ख्रिस्ताला देवाचे "विश्वासू साक्षी" देखील म्हटले जाते (प्रकटीकरण १:५).

या दोन गंभीर आरोपांच्या संदर्भात, यहोवा देवाने सैतान सैतान आणि मानवजातीला ६००० वर्षांहून अधिक काळ आपला पुरावा सादर करण्याची परवानगी दिली आहे, म्हणजेच ते देवाचे सार्वभौमत्व न घेता पृथ्वीवर राज्य करू शकतात की नाही. आम्ही या अनुभवाच्या शेवटी आहोत जिथे सैतानाची लबाडी आपत्तीजनक परिस्थितीने उघडकीस आली आहे ज्यामध्ये मानवतेला संपूर्ण नासाडीच्या मार्गावर आणले जाते (मॅथ्यू २४:२२). महान संकटावर न्यायाची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी होईल (मॅथ्यू २४:२१; २५:३१--४६). आता आपण एदेनमध्ये काय घडले याविषयी उत्पत्ती अध्याय २,३ आणि, आणि जॉब अध्याय १ आणि २ या पुस्तकात अधिक विशेषत: सैतानाच्या दोन आरोपांवर चर्चा करू या.

१ - एक आरोप सार्वभौमत्वाबद्दल

उत्पत्ति अध्याय २ आम्हाला सूचित करतो की देवाने मनुष्याला निर्माण केले आणि काही हजार एकरच्या एदेन नावाच्या बागेत त्याला ठेवले. आदाम आदर्श परिस्थितीत होता आणि त्याने खूप स्वातंत्र्याचा आनंद घेतला (जॉन ८:३२). तथापि, देवाने एक मर्यादा घातली: एक झाड: "यहोवा देवाने माणसाला एदेन बागेची मशागत करण्यासाठी आणि काळजी घेण्यासाठी तिथे ठेवलं.  यहोवा देवाने माणसाला अशी आज्ञाही दिली: “तू बागेतल्या सगळ्या झाडांची फळं पोटभर खाऊ शकतोस.  पण चांगल्यावाइटाचं ज्ञान देणाऱ्‍या झाडाचं फळ खाऊ नकोस, कारण ज्या दिवशी तू त्याचं फळ खाशील त्या दिवशी तू नक्की मरशील”” (उत्पत्ति २:१५-१७). "चांगल्या आणि वाईटच्या ज्ञानाचे झाड" हे केवळ चांगल्या आणि वाईटच्या अमूर्त संकल्पनेचे ठोस प्रतिनिधित्व होते. आतापासून या वास्तविक झाडापासून, "चांगल्या आणि वाईट गोष्टींचे" ज्ञान (ठोस) होते. आता देवाने "चांगले" आणि त्याचे आज्ञापालन करणे आणि "वाईट", आज्ञा मोडणे यांच्यामध्ये मर्यादा निश्चित केली होती.

हे स्पष्ट आहे की देवाची ही आज्ञा फारशी भारी नव्हती (मॅथ्यू ११:२८-३० यांच्याशी तुलना करा "कारण माझे जू सोपे आहे आणि माझे ओझे हलके आहे" आणि 1 जॉन ५:३ "त्याच्या आज्ञा भारी नाहीत" (परमेश्वराच्या आज्ञा)). तसे, काहींनी असे म्हटले आहे की "निषिद्ध फळ" शारीरिक संबंधांचे प्रतिनिधित्व करतात: हे चुकीचे आहे, कारण जेव्हा देवाने ही आज्ञा दिली तेव्हा हव्वा अस्तित्वात नव्हते. देव आदामला माहित नसलेल्या गोष्टीस प्रतिबंध करणार नव्हता (उत्पत्ती २:१५-१७ (ईश्वराची आज्ञा) च्या कालक्रमानुसार तुलना २:१८-२५ (हव्वाची निर्मिती)).

भूत च्या मोह

"यहोवा देवाने बनवलेल्या सर्व जंगली प्राण्यांपैकी साप हा सगळ्यात सावध* होता. तो स्त्रीला म्हणाला: “बागेतल्या सगळ्या झाडांची फळं खाऊ नका असं देवाने खरंच तुम्हाला सांगितलं आहे का?”  तेव्हा स्त्री सापाला म्हणाली: “आम्ही बागेतल्या झाडांची फळं खाऊ शकतो.  पण बागेच्या मधोमध असलेल्या झाडाच्या फळाबद्दल देवाने असं सांगितलं आहे: ‘ते खाऊ नका, त्याला हातही लावू नका; नाहीतर तुम्ही मराल.’”  हे ऐकून साप स्त्रीला म्हणाला: “तुम्ही मुळीच मरणार नाही.  उलट देवाला माहीत आहे, की ज्या दिवशी तुम्ही ते फळ खाल त्या दिवशी तुमचे डोळे उघडतील; तुम्ही देवासारखे व्हाल आणि चांगलं काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला समजू लागेल.” तेव्हा स्त्रीने पाहिलं, की त्या झाडाचं फळ खायला चांगलं आणि दिसायला सुंदर आहे. ते झाड दिसायला खरोखर खूप छान होतं. म्हणून तिने त्याचं फळ तोडलं आणि ते खाल्लं. नंतर, तिचा नवरा तिच्यासोबत असताना तिने त्यालाही ते फळ दिलं, आणि त्याने ते खाल्लं" (उत्पत्ति ३:१-६).

देवाच्या सार्वभौमत्वावर सैतानाने उघडपणे हल्ला केला आहे. सैतानाने उघडपणे सूचित केले की देव आपल्या प्राण्यांना इजा पोहचवण्याच्या उद्देशाने माहिती रोखत आहे: "कारण देव जाणतो" (आदाम आणि हव्वा यांना हे माहित नव्हते आणि यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे असे सूचित होते). तथापि, देव नेहमीच परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवतो.

सैतान आदामाऐवजी हव्वेबरोबर का बोलला? प्रेषित पौलाने हे प्रेरणा घेऊन लिहिले: "तसंच, आदाम फसवला गेला नाही, तर स्त्री ही पूर्णपणे फसली आणि अपराधी बनली" (१ तीमथ्य २:१४). हव्वेला का फसवले गेले? तिचे लहान वय असल्यामुळे ती खूप लहान होती, तर अ‍ॅडम किमान चाळीशीहून अधिक वयाची होती. म्हणूनच हव्वेच्या अननुभवीपणाचा फायदा सैतानाने घेतला. तथापि, आदामला माहित आहे की तो काय करीत आहे, त्याने मुद्दाम मार्गाने पाप करण्याचा निर्णय घेतला. भूतचा हा पहिला आरोप देवाच्या शासन करण्याच्या नैसर्गिक अधिकाराशी संबंधित होता (प्रकटीकरण ४:११).

निवाडा आणि देवाचे वचन

त्या दिवसाच्या समाप्तीच्या काही काळापूर्वी, सूर्यास्त होण्यापूर्वी, देवाने तिन्ही दोषींचा निवाडा केला (उत्पत्ति ३:८-१९). आदाम आणि हव्वाच्या अपराधाबद्दल निर्णय घेण्यापूर्वी, यहोवा देव त्यांच्या हावभावाबद्दल प्रश्न विचारला आणि त्यांनी उत्तर दिले: "माणसाने उत्तर दिलं: “जी स्त्री तू मला दिलीस, तिने मला त्या झाडाचं फळ दिलं आणि म्हणून मी ते खाल्लं.”  मग यहोवा देव स्त्रीला म्हणाला: “तू हे काय केलंस?” स्त्री म्हणाली: “सापाने मला फसवलं, म्हणून मी ते खाल्लं”" (उत्पत्ति ३:१२,१३). त्यांचा अपराध कबूल करण्याऐवजी आदाम आणि हव्वा दोघांनीही स्वतःला नीतिमान ठरवण्याचा प्रयत्न केला. उत्पत्ति ३:१४-१९ मध्ये आपण त्याच्या उद्देशाच्या पूर्ततेच्या प्रतिज्ञेसह देवाचा निकाल वाचू शकतो: “आणि मी तुझ्यामध्ये व स्त्रीमध्ये+ आणि तुझ्या संततीमध्ये व तिच्या संततीमध्ये शत्रुत्व निर्माण करीन. तो तुझं डोकं ठेचेल आणि तू त्याच्या टाचेवर घाव करशील” (उत्पत्ति ३:१५). या अभिवचनाद्वारे, यहोवा देव म्हणाला की त्याचा उद्देश पूर्ण होईल आणि सैतान सैतानचा नाश होईल. त्या क्षणापासून पाप जगात शिरले आणि त्याच बरोबर त्याचा मुख्य परिणाम मृत्यू देखील झाला: "तर, एका माणसाद्वारे पाप जगात आलं आणि पापाद्वारे मरण आलं आणि अशा रितीने सर्व माणसांमध्ये मरण पसरलं, कारण त्या सगळ्यांनी पाप केलं होतं" (रोमन्स ५:१२).

२ - मनुष्याच्या अखंडतेविषयी सैतानाचा आरोप, देवाच्या प्रतिमेमध्ये केलेला

आव्हान सैतानाकडून

भूत म्हणाला मनुष्याच्या स्वभावात एक त्रुटी आहे. हा ईयोब च्या अखंडतेविरूद्ध सैतानाचा आरोप आहे: "तेव्हा यहोवाने सैतानाला विचारलं: “तू कुठून आलास?” सैतानाने यहोवाला उत्तर दिलं: “मी पृथ्वीवर इकडे-तिकडे हिंडून फिरून आलो.”  मग यहोवा सैतानाला म्हणाला: “माझा सेवक ईयोब याच्याकडे तू लक्ष दिलंस का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कोणीही नाही. तो सरळ मार्गाने आणि खरेपणाने चालणारा आहे. तो देवाला भिऊन वागतो आणि वाईट गोष्टींचा द्वेष करतो.”  तेव्हा सैतान यहोवाला म्हणाला: “ईयोब उगाच देवाला भिऊन वागतो का?  त्याला, त्याच्या घराला आणि त्याच्याजवळ असलेल्या सगळ्या गोष्टींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्याभोवती तू कुंपण घातलं आहेस ना? तू त्याच्या सर्व कामांवर आशीर्वाद दिला आहेस आणि सबंध देशात त्याची गुरंढोरं वाढत आहेत.  पण आता तू आपला हात पुढे करून त्याचं सर्वकाही काढून घे. मग पाहा, तो नक्की तुझ्या तोंडावर तुझी निंदा करेल.”  यावर यहोवा सैतानाला म्हणाला: “पाहा! त्याच्याकडे असलेलं सर्वकाही तुझ्या हातात आहे. फक्‍त त्याच्या शरीराला धक्का लावू नकोस!” तेव्हा सैतान यहोवाच्या समोरून* निघून गेला. (…) तेव्हा यहोवाने सैतानाला विचारलं: “तू कुठून आलास?” सैतानाने यहोवाला उत्तर दिलं: “मी पृथ्वीवर इकडे-तिकडे हिंडून फिरून आलो.”  मग यहोवा सैतानाला म्हणाला: “माझा सेवक ईयोब याच्याकडे तू लक्ष दिलंस का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कोणीही नाही. तो सरळ मार्गाने आणि खरेपणाने चालणारा आहे. तो देवाला भिऊन वागतो आणि वाईट गोष्टींचा द्वेष करतो. तू विनाकारण त्याचा नाश करण्यासाठी मला त्याच्याविरुद्ध भडकवत आहेस, पण त्याने अजूनही आपला खरेपणा सोडलेला नाही.” पण सैतान यहोवाला म्हणाला: “त्वचेबद्दल त्वचा. माणूस आपल्या जिवाच्या बदल्यात आपल्याकडे असलेलं सर्वकाही देईल. पण आता तू आपला हात पुढे करून त्याच्या शरीराला इजा कर, मग पाहा, तो नक्की तुझ्या तोंडावर तुझी निंदा करेल.” म्हणून यहोवा सैतानाला म्हणाला: “पाहा! तो तुझ्या हातात आहे. फक्‍त त्याचा जीव घेऊ नको!”" (नोकरी १:७-१२; २:२-६).

सैतान सैतान यांच्या म्हणण्यानुसार मानवांचा दोष हा आहे की ते आपल्या निर्माणकर्त्यावरील प्रेमापोटी नव्हे तर स्वार्थाने आणि संधीसाधूपणाने देवाची सेवा करतात. दडपणाखाली, आपल्या मालमत्तेच्या नुकसानामुळे आणि मृत्यूच्या भीतीने, तरीही सैतान सैतानाच्या म्हणण्यानुसार, मनुष्य देवाला विश्वासू राहू शकत नाही. परंतु ईयोबने हे सिद्ध केले की सैतान लबाड आहे: ईयोबाने आपली सर्व संपत्ती गमावली, त्याने आपली १० मुले गमावली आणि जवळजवळ तो आजाराने मरण पावला (ईयोब १ आणि २). तीन खोट्या मित्रांनी ईयोबला मानसिकरीत्या छळ करुन असे म्हटले की त्याचे सर्व त्रास लपलेल्या पापांमुळे घडले आणि म्हणूनच देव त्याला त्याच्या अपराध आणि दुष्टपणाबद्दल शिक्षा करीत आहे. परंतु ईयोब त्याच्या प्रामाणिकपणापासून दूर गेला नाही आणि त्याने त्यांना उत्तर दिले: "तुम्हाला नीतिमान म्हणण्याचा मी विचारही करू शकत नाही! मरेपर्यंत मी माझा खरेपणा सोडणार नाही!" (जॉब २७:५).

तथापि, मृत्यूपर्यंत अखंडतेबद्दल सैतानाचा सर्वात महत्वाचा पराभव, येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू होता जो मृत्यूपर्यंत देवाचे आज्ञाधारक होता: “पुढे, जेव्हा तो“ अस्तित्वात ”इतकंच नाही, तर माणूस म्हणून आल्यावर त्याने स्वतःला नम्र केलं आणि मरण सोसण्याइतपत, हो, वधस्तंभावरचं मरण सोसण्याइतपत तो आज्ञाधारक झाला" (फिलिप्पैकर २:८). येशू ख्रिस्ताने आपल्या सचोटीने आपल्या पित्याला एक अनमोल आध्यात्मिक विजय ऑफर केला, म्हणूनच त्याला बक्षीस देण्यात आले: "याच कारणामुळे, देवाने एक श्रेष्ठ स्थान देऊन त्याचा गौरव केला आणि त्याच्यावर कृपा करून इतर सगळ्या नावांपेक्षा महान असलेलं नाव त्याला बहाल केलं. हे यासाठी, की स्वर्गात, पृथ्वीवर आणि जमिनीखाली असलेल्यांपैकी* प्रत्येकाने येशूच्या नावाने गुडघे टेकावेत. आणि देव जो आपला पिता, त्याच्या गौरवासाठी प्रत्येक जिभेने येशू ख्रिस्त हा प्रभू असल्याचं उघडपणे मान्य करावं" (फिलिप्पैकर २:९-११).

उधळपट्टी झालेल्या मुलाच्या उदाहरणामध्ये, येशू ख्रिस्त आपल्याला त्याच्या पित्याच्या अभिनयाच्या पद्धतीची अधिक चांगली माहिती देतो जेव्हा देवाच्या अधिकारावर तात्पुरती चौकशी केली जाते (लूक १५:११-२४). मुलाने वडिलांकडे त्याचा वारसा मागितला आणि घर सोडा. वडिलांनी आपल्या प्रौढ मुलास हा निर्णय घेण्याची परवानगी दिली, परंतु त्याचे परिणाम देखील सहन करावे. त्याचप्रमाणे, देवाने आदामाला त्याची स्वतंत्र निवड वापरण्यासाठी सोडले, परंतु त्याचे परिणामदेखील भोगावे लागले. जे मानवजातीच्या दु: खासंदर्भात पुढील प्रश्नाकडे आपल्यासमोर आणते.

दु: ख खाची कारणे

चार मुख्य कारणांचा परिणाम म्हणजे दुःख

१ - भूत हा एक आहे जो त्रास देतो (परंतु नेहमीच नाही) (ईयोब १:७-१२; २:१-६). येशू ख्रिस्ताच्या मते, तो या जगाचा शासक आहे: "आआता या जगाचा न्याय होतोय आणि या जगाच्या राजाला हाकलून दिलं जाईल" (जॉन १२:३१ ; १ योहान ५:१९). म्हणूनच संपूर्ण मानवता दुःखी आहे: "सृष्टीही नाशाच्या गुलामीतून मुक्‍त केली जाईल आणि तिला देवाच्या मुलांचं गौरवी स्वातंत्र्य मिळेल" (रोमन्स ८:२२).

२ - दुःख हा आपल्या पापीच्या अवस्थेचा परिणाम आहे, ज्यामुळे आपल्याला म्हातारपण, आजारपण आणि मृत्यूकडे नेले जाते: "तर, एका माणसाद्वारे पाप जगात आलं आणि पापाद्वारे मरण आलं आणि अशा रितीने सर्व माणसांमध्ये मरण पसरलं, कारण त्या सगळ्यांनी पाप केलं होतं. (…) कारण पापाची मजुरी तर मृत्यू आहे” (रोमन्स ५:१२; ६:२३).

३ - दु: ख हे वाईट निर्णयाचा परिणाम असू शकते (आपल्या किंवा इतर माणसांच्या बाबतीत): "कारण ज्या चांगल्या गोष्टी करायची माझी इच्छा असते त्या मी करत नाही, पण ज्या वाईट गोष्टी करायची माझी इच्छा नसते, त्याच मी करत राहतो" (अनुवाद ३२:५ ; रोमन्स ७:१९). दुःख हा "कर्माचा मानला जाणारा कायदा" याचा परिणाम नाही. जॉन व्या अध्यायात आपण हे वाचू शकतो: "मग तिथून जात असताना, येशूला जन्मापासून आंधळा असलेला एक माणूस दिसला. तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी त्याला विचारलं: “रब्बी, हा माणूस कोणाच्या पापामुळे असा आंधळा जन्माला आला, याने केलेल्या पापामुळे की याच्या आईवडिलांनी केलेल्या पापामुळे?”  येशूने उत्तर दिलं: “याने किंवा याच्या आईवडिलांनी केलेल्या पापामुळे नाही, तर याच्या बाबतीत देवाचं सामर्थ्य सगळ्यांना दिसावं म्हणून हा असा जन्माला आला"” (जॉन ९:१-३). त्याच्या बाबतीत "देवाची कार्ये", आंधळ्या माणसाची चमत्कारीक चिकित्सा होईल.

४ - दु: ख हे "अप्रत्याशित वेळा आणि प्रसंग" चे परिणाम असू शकते, ज्यामुळे ती व्यक्ती चुकीच्या वेळी चुकीच्या जागी होते: "सूर्याखाली मी आणखी एक गोष्ट पाहिली आहे: जे वेगवान असतात, ते नेहमीच शर्यत जिंकत नाहीत; जे शक्‍तिशाली असतात, ते नेहमीच युद्ध जिंकत नाहीत; जे बुद्धिमान असतात, त्यांना नेहमीच अन्‍न मिळत नाही; जे  हुशार असतात, त्यांना नेहमीच संपत्ती लाभत नाही आणि जे ज्ञानी असतात, त्यांना नेहमीच यश मिळत नाही, कारण वेळ आणि अनपेक्षित घटना त्या सर्वांसोबत घडतात.  कारण माणसाला त्याची वेळ माहीत नसते. मासे जसे जीवघेण्या जाळ्यात आणि पक्षी जसे पाशात अडकतात, तशीच माणसंसुद्धा संकटाच्या काळात, अचानक कोसळणाऱ्‍या विपत्तीत सापडतात” (उपदेशक ९:११,१२).

येशू ख्रिस्ताने अशा दोन दुःखद घटनांबद्दल सांगितले ज्यामुळे बरीच मृत्यू झाली होती: “त्या वेळी तिथे असलेल्या काही जणांनी येशूला सांगितलं, की पिलातने गालीलच्या काही लोकांना बलिदानं अर्पण करताना ठार मारलं होतं.  तेव्हा तो त्यांना म्हणाला: “गालीलच्या त्या लोकांना या गोष्टी सोसाव्या लागल्या, म्हणून ते गालीलच्या इतर सगळ्या लोकांपेक्षा जास्त पापी होते, असं तुम्हाला वाटतं का?  मी तुम्हाला सांगतो, ते नव्हते. पण तुम्ही जर पश्‍चात्ताप केला नाही तर तुमच्या सगळ्यांचाही अशाच प्रकारे नाश होईल.  किंवा, ज्या १८ जणांवर शिलोहचा बुरूज पडून त्यांचा मृत्यू झाला, ते यरुशलेममध्ये राहणाऱ्‍या इतर सगळ्या माणसांपेक्षा जास्त दोषी होते, असं तुम्हाला वाटतं का?  मी तुम्हाला सांगतो, ते नव्हते. पण तुम्ही जर पश्‍चात्ताप केला नाही तर तुमच्या सगळ्यांचाही त्यांच्यासारखाच नाश होईल”" (लूक १३:१-५). येशू ख्रिस्ताने असे कधीही सुचवले नाही की जे लोक अपघातांमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडतात त्यांनी इतरांपेक्षा जास्त पाप केले किंवा पापी लोकांना शिक्षा करण्यासाठी देवाने अशा घटना घडवून आणल्या. तो आजार असो, अपघात असो वा नैसर्गिक आपत्ती, देव त्यांना कारणीभूत ठरत नाही आणि जे पीडित आहेत त्यांनी इतरांपेक्षा जास्त पाप केले नाही.

देव हे सर्व त्रास दूर करेल: “मग, राजासनातून एक मोठा आवाज मला ऐकू आला. तो म्हणाला: “पाहा! देवाचा तंबू माणसांजवळ आहे, तो त्यांच्यासोबत राहील आणि ते त्याचे लोक होतील. आणि देव स्वतः त्यांच्यासोबत असेल.  तो त्यांच्या डोळ्यांतून प्रत्येक अश्रू पुसून टाकेल. यापुढे कोणीही मरणार नाही, कोणीही शोक करणार नाही किंवा रडणार नाही आणि कोणतंच दुःख राहणार नाही. कारण, आधीच्या गोष्टी नाहीशा झाल्या आहेत"” (प्रकटीकरण २१:३,४).

भाग्य आणि विनामूल्य निवड

"भाग्य" हा बायबलचा उपदेश नाही. आपण चांगले किंवा वाईट करण्यास ""प्रोग्राम केलेला" नसतो, परंतु "मुक्त निवड" त्यानुसार आम्ही चांगले किंवा वाईट करणे निवडतो (अनुवाद ३०:१५). नशिबाचा हा दृष्टिकोन देवाच्या सर्वज्ञानाविषयी आणि त्याच्या भविष्याबद्दल जाणून घेण्याच्या क्षमतेबद्दल अनेक लोकांच्या कल्पनेशी संबंधित आहे. भविष्यातील गोष्टी जाणून घेण्याच्या आपल्या क्षमतेचा देव कसा उपयोग करतो हे आपण पाहू. आपण बायबलमधून पाहतो की देव त्याचा उपयोग निवडक आणि विवेकी मार्गाने किंवा विशिष्ट हेतूसाठी, बायबलमधील अनेक उदाहरणांद्वारे करतो.

देव आपल्या सर्वज्ञानाचा उपयोग विवेकी आणि निवडक पद्धतीने करतो

देव आदाम पाप करणार आहे हे माहित आहे का? उत्पत्ति २ आणि ३ च्या संदर्भात, नाही. देव आज्ञा कशी देऊ शकला असता ज्याची त्याला आगाऊ माहिती असते, त्याचा आदर केला गेला नसता ? हे त्याच्या प्रेमाच्या विरोधात असते आणि सर्व काही केले गेले होते जेणेकरून ही आज्ञा कठीण होऊ नये (१ योहान ४:८; ५:३). येथे दोन बायबलसंबंधी उदाहरणे आहेत जी हे दाखवून देतात की देव निवडक व विवेकी मार्गाने भविष्याविषयी जाणून घेण्याच्या आपल्या क्षमतेचा उपयोग करतो. परंतु, ही क्षमता तो एका विशिष्ट हेतूसाठी नेहमीच वापरतो.

अब्राहमचे उदाहरण घ्या. उत्पत्ति २२:१-१४ मध्ये, देव अब्राहमला त्याचा मुलगा इसहाकचा बळी देण्यास सांगतो. जेव्हा देवाने अब्राहामाला आपल्या मुलाचा बळी देण्यास सांगितले, तेव्हा तो आज्ञा पाळेल हे त्याला अगोदरच ठाऊक होते काय? कथेच्या तत्काळ संदर्भानुसार, नाही. शेवटच्या क्षणी देवाने अब्राहमला रोखले: “तेव्हा स्वर्गदूत म्हणाला: “त्या मुलाला मारू नकोस, त्याला काहीही करू नकोस. तू देवाला भिऊन वागणारा आहेस, हे आता मला कळलं आहे. कारण तू तुझ्या एकुलत्या एका मुलालाही, मला अर्पण करायला मागेपुढे पाहिलं नाहीस”” (उत्पत्ति २२:१२). असे लिहिले आहे की "तू देवाला भिऊन वागणारा आहेस". "आत्ता" या वाक्यांमधून हे दिसून येते की या विनंतीनुसार अब्राहाम अनुसरण करेल की नाही हे देवाला माहित नव्हते.

दुसरे उदाहरण सदोम आणि गमोराच्या नाशविषयी आहे. एक निंदनीय परिस्थिती सत्यापित करण्यासाठी देव दोन देवदूतांना पाठवितो हे पुन्हा एकदा दाखवून देते की आधी निर्णय घेण्याकडे त्याच्याकडे सर्व पुरावे नव्हते आणि या प्रकरणात त्याने दोन देवदूतांच्या माध्यमातून जाणून घेण्याची त्यांची क्षमता वापरली ( उत्पत्ति १८:२०,२१).

जर आपण भविष्यसूचक बायबलमधील अनेक पुस्तके वाचली तर आपल्याला आढळेल की देव नेहमीच आपल्या विशिष्ट उद्देशासाठी भविष्याबद्दल जाणून घेण्याची क्षमता वापरतो. एक साधी बायबलसंबंधी उदाहरण घेऊ. रेबेका जुळ्या मुलांसह गर्भवती असताना, समस्या अशी होती की देवाने निवडलेल्या राष्ट्राचा पूर्वज कोण असेल यापैकी दोन मुले (उत्पत्ति २५:२१-२६). एसाव व याकोब यांच्या आनुवंशिक रचनांचे यहोवाने एक साधे निरीक्षण केले (जरी हे आनुवंशिक नसले तरी भविष्यातील वर्तनावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवते) आणि मग ते कोणत्या प्रकारचे मनुष्य होणार आहेत हे शोधण्यासाठी भविष्यकाळात डोकावले: “मी गर्भात होतो, तेव्हा तुझ्या डोळ्यांनी मला पाहिलं; माझ्या शरीराच्या भागांपैकी एकही अस्तित्वात येण्याआधी, त्या सर्वांबद्दल आणि त्यांची रचना झाली त्या दिवसांबद्दल, तुझ्या पुस्तकात लिहिलेलं होतं" (स्तोत्र १३९:१६). या ज्ञानावर आधारित, देवाने निवडले (रोमन्स ९:१०-१३; प्रेषितांची कृत्ये १:२४-२६ "परमेश्वरा, तू सर्वांची मने जाणतोस").

देव आपले रक्षण करतो?

आपल्या वैयक्तिक संरक्षणाच्या विषयावर देवाचा विचार समजण्याआधी बायबलमधील तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे (१ करिंथकर २:१६):

१ - येशू ख्रिस्ताने दर्शविले की सध्याचे जीवन ज्याचा परिणाम मृत्यू होतो, सर्व मानवांसाठी तात्पुरते मूल्य आहे (जॉन ११:११ (लाजरच्या मृत्यूचे वर्णन "झोपे" म्हणून केले जाते)). याव्यतिरिक्त, येशू ख्रिस्ताने हे दाखवून दिले की काय महत्त्वाचे आहे ते अनंतकाळच्या जीवनाची आशा आहे (मत्तय १०:३९). प्रेषित पौलाने प्रेरणा घेऊन हे दाखवून दिले की “खरे जीवन” चिरंतन जीवनाच्या आशेवर केंद्रित आहे (१ तीमथ्य ६:१९).

जेव्हा आपण प्रेषितांचे पुस्तक वाचतो तेव्हा की कधीकधी देव चाचणी सोडला, मृत्यूकडे ने, प्रेषित जेम्स आणि शिष्य स्तेफन यांच्या बाबतीत (प्रेषितांची कृत्ये ७:५४-६०; १२:२). इतर प्रकरणांमध्ये, देवाने शिष्याचे रक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. उदाहरणार्थ, प्रेषित याकोबाच्या मृत्यूनंतर, देवाने प्रेषित पेत्राला एका समान मृत्यूपासून संरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला (प्रेषितांची कृत्ये १२:६-११). सर्वसाधारणपणे बायबलसंबंधी संदर्भात, देवाच्या सेवकाचे रक्षण हा त्याच्या उद्देशाशी अनेकदा जोडलेला असतो. उदाहरणार्थ, प्रेषित पौलाचे दैवी संरक्षण एक उच्च उद्देश होता: त्याला राजांना उपदेश करावा लागला (प्रेषितांची कृत्ये २७:२३,२४ ; ९:१५,१६).

२ - आपण देवाच्या संरक्षणाचा हा प्रश्न बदलला पाहिजे सैतानाच्या दोन आव्हानांच्या संदर्भात आणि विशेषत: ईयोबाविषयीच्या टीकेमध्ये: "त्याला, त्याच्या घराला आणि त्याच्याजवळ असलेल्या सगळ्या गोष्टींना सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्याभोवती तू कुंपण घातलं आहेस ना? तू त्याच्या सर्व कामांवर आशीर्वाद दिला आहेस आणि सबंध देशात त्याची गुरंढोरं वाढत आहेत" (नोकरी १:१०). सचोटीच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, देवाने ईयोबाकडूनच नव्हे तर सर्व मानवजातीपासून त्याचे संरक्षण काढून टाकण्याचे ठरविले. त्याच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी, येशू ख्रिस्ताने स्तोत्र २२: १ हे सांगून दाखवून दिले की देव त्याच्यापासून सर्व संरक्षण काढून घेतो, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू बलिदान म्हणून झाला (योहान ३:१६ ; मत्तय २७:४६). तथापि, संपूर्ण मानवतेबद्दल, ईश्वरी संरक्षणाची ही अनुपस्थिती एकूण नाही, कारण ज्याप्रमाणे देवाने सैतानाला ईयोबला ठार मारण्यास मनाई केली, हे स्पष्ट आहे की ते सर्व मानवजातीसाठी समान आहे (मॅथ्यू २४:२२ सह तुलना करा).

३ - आम्ही वर पाहिले आहे की दु: ख हा "अनपेक्षित वेळा आणि घटना" चा परिणाम असू शकतो ज्याचा अर्थ असा आहे की लोक चुकीच्या वेळी, चुकीच्या ठिकाणी स्वत: ला शोधू शकतात (उपदेशक ९:११,१२). म्हणूनच, मानवाचे मूळतः आदाम यांनी केलेल्या निवडीच्या परिणामापासून संरक्षण केले जात नाही. मनुष्य वय, आजारी पडतो आणि मरत असतो (रोमन्स ५:१२). तो अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्तींचा बळी होऊ शकतो (रोमन्स ८:२०; उपदेशकांच्या पुस्तकात सध्याच्या जीवनाच्या निरर्थकतेचे अगदी तपशीलवार वर्णन आहे ज्यामुळे अनिवार्यपणे मृत्यू येते: "उपदेशक म्हणतो, “व्यर्थ आहे! व्यर्थ आहे! सगळंच व्यर्थ आहे!”"(उपदेशक १:२)).

शिवाय, मानवांना त्यांच्या वाईट निर्णयांमुळे होणा not्या दुष्परिणामांपासून तो त्याचे रक्षण करीत नाही: “फसू नका: देवाची थट्टा केली जाऊ शकत नाही. कारण एखादा माणूस जे काही पेरतो, त्याचीच तो कापणीही करेल.  जो शरीरासाठी पेरणी करतो, तो आपल्या शरीरापासून नाशाच्या पिकाची कापणी करेल. पण, जो पवित्र शक्‍तीसाठी पेरणी करतो, तो पवित्र शक्‍तीपासून सर्वकाळाच्या जीवनाची कापणी करेल" (गलतीकर ६:७,८). जर देवाने मानवांना तुलनेने बर्‍याच काळासाठी व्यर्थ सोडले तर ते आपल्याला हे समजून घेण्यास अनुमती देते की त्याने आपल्या पापी स्थितीच्या परिणामापासून आपले संरक्षण मागे घेतले आहे. सर्व मानवजातीसाठी निश्चितच ही धोकादायक परिस्थिती तात्पुरती असेल (रोमन्स ८:२१). भूत च्या आरोप च्या ठराव नंतर, मानवतेला पृथ्वीवरील नंदनवनात देवाचे दयाळू संरक्षण मिळेल (स्तोत्र ९१:१०-१२).

देव आपल्याला संरक्षण देतो तो म्हणजे आपल्या शाश्वत भविष्य, चिरंतन आयुर्मानाच्या बाबतीत, एकतर जिवंत राहून मोठा क्लेश किंवा पुनरुत्थानाद्वारे, आम्ही शेवटपर्यंत सहन तर (मत्तय २४:१३ ; जॉन ५:२८,२९ ; प्रेषितांची कृत्ये २४:१५ ; प्रकटीकरण ७:९-१७). याव्यतिरिक्त, येशू ख्रिस्ताने शेवटल्या काळाच्या चिन्हाविषयी (मॅथ्यू २४, २५, मार्क १३ आणि लूक २१) आणि प्रकटीकरण पुस्तक (विशेषतः अध्याय ६:१-८ आणि १२:१२ मध्ये) हे दाखवून दिले आहे. मानवतेचे १९१४ पासून, मोठे दुर्दैव होईल, जे स्पष्टपणे सूचित करते की देव काही काळासाठी त्याचे रक्षण करणार नाही. तथापि, बायबल, त्याचे वचन यांद्वारे त्याचे प्रेमळ मार्गदर्शन लागू करून देवाने आपल्याला वैयक्तिकरित्या स्वतःचे संरक्षण करण्याची क्षमता दिली आहे. मोकळेपणाने बोलणे, बायबलमधील तत्त्वे लागू केल्यामुळे अनावश्यक जोखीम टाळण्यास मदत होते जे आपले जीवन मुळीच कमी करू शकतात (नीतिसूत्रे ३:१,२). म्हणूनच, बायबलमधील तत्त्वे लागू करणे, देवाचे मार्गदर्शन हे आपले जीवन वाचवण्यासाठी रस्त्यावरुन जाण्यापूर्वी उजवीकडे व डावीकडे काळजीपूर्वक पाहण्यासारखे असेल (नीतिसूत्रे २७:१२).

याव्यतिरिक्त, प्रेषित पेत्राने प्रार्थना करण्याची गरज यावर जोर दिला: “पण सर्व गोष्टींचा शेवट जवळ आला आहे. म्हणून समंजस असा आणि प्रार्थना करण्याच्या बाबतीत सतर्क राहा” (१ पेत्र ४:७). प्रार्थना आणि ध्यान केल्याने आपले आध्यात्मिक आणि मानसिक संतुलन सुरक्षित होते (फिलिप्पैकर ४:६,७ ; उत्पत्ति २४:६३). काही लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांचे आयुष्य कधीतरी देवाचे रक्षण झाले आहे. बायबलमधील कोणतीही गोष्ट ही अपवादात्मक शक्यता पाहण्यापासून रोखत नाही, याउलट: "माझी इच्छा असेल, त्याच्यावर मी कृपा करीन आणि माझी इच्छा असेल, त्याच्यावर मी दया करीन" (निर्गम ३३:१९). हे देव आणि या व्यक्तीमध्ये आहे ज्याला संरक्षित केले गेले असेल. आपण न्याय करु नये: "दुसऱ्‍याच्या सेवकाचा न्याय करणारा तू कोण? तो उभा राहिला काय किंवा पडला काय, तो त्याच्या मालकाचा प्रश्‍न आहे. तो नक्कीच उभा राहील, कारण त्याला उभं करायला यहोवा समर्थ आहे" (रोमन्स १४:४).

बंधुता आणि एकमेकांना मदत करा

दु: खाचा शेवट होण्यापूर्वी आपण एकमेकांवर प्रेम केले पाहिजे आणि आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीतील दु: "मी तुम्हाला एक नवीन आज्ञा देतो, की एकमेकांवर प्रेम करा. जसं मी तुमच्यावर प्रेम केलं, तसंच तुम्हीही एकमेकांवर प्रेम करा.  तुमचं एकमेकांवर प्रेम असेल, तर यावरूनच सगळे ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात" (जॉन १३:३४,३५). शिष्य जेम्स, येशू ख्रिस्ताचा सावत्र भाऊ, असे लिहिले आहे की संकटात असलेल्या आपल्या शेजार्‍यास मदत करण्यासाठी कृतीद्वारे किंवा पुढाकाराने या प्रकारचे प्रेम प्रदर्शित केले जाणे आवश्यक आहे (जेम्स २:१५,१६). जिझस ख्राईस्ट म्हणाला जे परत देऊ शकत नाहीत त्यांना मदत करा (लूक १४:१३,१४) असे केल्याने, एका मार्गाने आपण यहोवाला “कर्ज” देतो आणि तो तो आपल्यास परत देईल... शंभरपट (नीतिसूत्रे १९:१७).

येशू ख्रिस्ताने दयाळूपणे केलेली कृत्ये ज्याचा उल्लेख करतात त्या लक्षात घेणे मनोरंजक आहे ज्यामुळे आपल्याला अनंतकाळचे जीवन मिळू शकेल: "कारण मी उपाशी होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिलं. मला तहान लागली होती, तेव्हा तुम्ही मला पाणी दिलं. मी अनोळखी होतो तरी तुम्ही मला आपल्या घरात घेतलं.  मी उघडा होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे दिले. मी आजारी पडलो तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतली, तुरुंगात होतो तेव्हा तुम्ही मला भेटायला आलात"(मत्तय २५:३१-४६). हे लक्षात घ्यावे की या सर्व क्रियांमध्ये अशी कोणतीही कृती नाही जी "धार्मिक" मानली जाऊ शकेल. का ? बहुतेकदा, येशू ख्रिस्ताने हा सल्ला पुन्हा केला: "मला बलिदान नको, दया हवी" (मत्तय ९:१३; १२:७). "दया" या शब्दाचा सामान्य अर्थ म्हणजे कृती करणे (संक्षिप्त अर्थ म्हणजे क्षमा). एखाद्या गरजू व्यक्तीला पाहून, आम्ही तिला ओळखतो की नाही हे आम्हास सक्षम असल्यास आम्ही तिला मदत करतो (नीतिसूत्रे ३:२७,२८).

त्याग म्हणजे देवाची उपासना करण्याशी संबंधित असलेल्या आध्यात्मिक कृतींचे प्रतिनिधित्व करते. तर मग अर्थातच देवाशी असलेले आपले नाते सर्वात महत्वाचे आहे. तथापि, येशू ख्रिस्ताने आपल्या काही समकालीन लोकांचा निषेध केला ज्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना मदत न करण्यासाठी "बलिदानाचा" बहाणा वापरला (मॅथ्यू ५:३-९). येशू ख्रिस्त काय म्हणाला हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे काही ख्रिश्चनांबद्दल ज्यांनी देवाची इच्छा पूर्ण केली नाही: "म्हणून, ज्या गोष्टी इतरांनी आपल्यासाठी कराव्यात असं तुम्हाला वाटतं, त्या सर्व गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी केल्या पाहिजेत. कारण नियमशास्त्रात आणि संदेष्ट्यांच्या लिखाणांत हेच सांगितलंय'" (मत्तय ७:२२). जर आपण मॅथ्यू ७:२१-२३ ची तुलना २५:३१-४६ आणि जॉन १३:३४,३५ सह केली तर आपल्याला कळले की आध्यात्मिक "यज्ञ" आणि दया ही दोन महत्वाची घटक आहेत (१ योहान ३:१७,१८ ; मॅथ्यू ५:७).

देवाची चिकित्सा

संदेष्टा हबक्कूक (१:२--४) च्या प्रश्नाकडे, देव दु: ख आणि दुष्टपणा का परवानगी दिली याविषयी, देव उत्तर देतो: “मग यहोवाने मला उत्तर दिलं: “हा दृष्टान्त लिहून ठेव आणि मोठ्याने वाचणाऱ्‍याला सहज* वाचता यावा, म्हणून तो पाट्यांवर स्पष्टपणे कोरून ठेव. कारण हा दृष्टान्त अजूनही आपल्या नेमलेल्या वेळेची वाट पाहत आहे, तो लवकरच पूर्ण होईल, तो खोटा ठरणार नाही. तो पूर्ण व्हायला उशीर लागला, तरी त्याची वाट पाहत राहा! कारण तो नक्कीच खरा ठरेल. त्याला उशीर होणार नाही!"" (हबक्कूक २:२,३). या अगदी नजीकच्या भविष्यातील “दृष्टी” च्या बायबलमधील काही ग्रंथ येथे आहेत जी उशीर होणार नाही:

"मग, मला एक नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वी दिसली. कारण आधीचं आकाश आणि आधीची पृथ्वी नाहीशी झाली होती, आणि समुद्रही राहिला नाही.  मग मला पवित्र नगरी, नवीन यरुशलेमही दिसली. ती स्वर्गातून, देवापासून खाली उतरताना मला दिसली आणि ती आपल्या वरासाठी सजलेल्या वधूसारखी होती.  मग, राजासनातून एक मोठा आवाज मला ऐकू आला. तो म्हणाला: “पाहा! देवाचा तंबू माणसांजवळ आहे, तो त्यांच्यासोबत राहील आणि ते त्याचे लोक होतील. आणि देव स्वतः त्यांच्यासोबत असेल.  तो त्यांच्या डोळ्यांतून प्रत्येक अश्रू पुसून टाकेल. यापुढे कोणीही मरणार नाही, कोणीही शोक करणार नाही किंवा रडणार नाही आणि कोणतंच दुःख राहणार नाही. कारण, आधीच्या गोष्टी नाहीशा झाल्या आहेत"" (प्रकटीकरण २१:१-४).

"लांडगा कोकरासोबत शांतीने राहील, आणि चित्ता बकरीच्या पिल्लाजवळ झोपेल. वासरू, सिंह आणि धष्टपुष्ट प्राणी सगळे एकत्र राहतील; आणि एक लहान मूल त्यांना वाट दाखवेल. गाय व अस्वल एकत्र चरतील, आणि त्यांची पिल्लं एकत्र झोपतील. सिंह बैलाप्रमाणे गवत खाईल. दूध पिणारं बाळ नागाच्या बिळाजवळ खेळेल, आणि दूध तुटलेलं मूल विषारी सापाच्या बिळात हात घालेल. माझ्या संपूर्ण पवित्र डोंगरावर ते कोणालाही त्रास देणार नाहीत, किंवा कोणतंही नुकसान करणार नाहीत. कारण जसा समुद्र पाण्याने भरलेला आहे, तशी संपूर्ण पृथ्वी यहोवाच्या ज्ञानाने भरून जाईल" (यशया ११:६-९).

"त्या वेळी, आंधळे पाहू लागतील, आणि बहिरे ऐकू लागतील. तेव्हा लंगडा हरणासारखा उड्या मारेल, आणि मुक्याची जीभ आनंदाने गीत गाईल. ओसाड प्रदेशात पाण्याचे प्रवाह उफाळून बाहेर येतील, आणि वाळवंटात झरे फुटतील. तापलेली, रखरखीत जमीन पाण्याचा तलाव होईल, आणि तहानलेल्या जमिनीतून पाण्याचे झरे फुटतील. जिथे कोल्हे राहत होते, तिथे हिरवंगार गवत, बोरू आणि लव्हाळं उगवेल" (यशया ३५:५-७).

"तिच्यात पुन्हा कधीच असं बाळ जन्माला येणार नाही, जे फक्‍त काही दिवस जगेल. किंवा जो पूर्ण आयुष्य जगला नाही असा एकही वृद्ध माणूस तिच्यात नसेल. एखादा माणूस शंभर वर्षं जगून मेला, तरी तो तरुणपणातच मेला असं म्हटलं जाईल. आणि पाप करणारा माणूस शंभर वर्षांचा जरी असला, तरी शापामुळे तो मरेल. ते घरं बांधतील आणि त्यांत राहतील, ते द्राक्षांचे मळे लावतील आणि त्यांचं फळ खातील. त्यांनी बांधलेल्या घरांत दुसरे येऊन राहतील, असं कधीही होणार नाही. आणि त्यांनी लावलेल्या द्राक्षमळ्यांचं फळ दुसरे खातील, असं कधीही होणार नाही. कारण माझ्या लोकांचं आयुष्य झाडांच्या आयुष्याएवढं होईल, आणि माझे निवडलेले लोक जे काही काम करतील, त्यापासून त्यांना खूप आनंद मिळेल. त्यांची मेहनत वाया जाणार नाही, किंवा त्यांनी जन्म दिलेल्या मुलांवर संकट कोसळणार नाही. कारण ते आणि त्यांची मुलं यहोवाने आशीर्वादित केलेली संतती असेल. ते हाक मारायच्या आधीच मी त्यांना उत्तर देईन; ते बोलत आहेत तोच मी त्यांचं ऐकेन" (यशया ६५:२०-२४).

"त्याचं शरीर तरुणपणात होतं त्यापेक्षा ताजंतवानं व्हावं; त्याच्या तारुण्यातला उत्साह त्याला परत मिळावा" (ईयोब ३३:२५).

"सैन्यांचा देव यहोवा राष्ट्रा-राष्ट्रांतल्या लोकांसाठी या पर्वतावर मेजवानी ठेवेल; तो उत्तम अन्‍नपदार्थांची, आणि उत्तम द्राक्षारसाची मेजवानी ठेवेल; तो चरबीयुक्‍त चमचमीत अन्‍नपदार्थांची, आणि गाळलेल्या, उत्तम प्रतीच्या द्राक्षारसाची मेजवानी ठेवेल. सगळ्या राष्ट्रांतल्या लोकांना झाकणारं कफन, आणि सगळ्या राष्ट्रांवर पसरलेलं आच्छादन तो या पर्वतावरून काढून टाकेल. तो मृत्यू कायमचा काढून टाकेल; सर्वोच्च प्रभू यहोवा प्रत्येकाचे अश्रू पुसून टाकेल. तो संपूर्ण पृथ्वीवरून आपल्या लोकांची बदनामी दूर करेल. कारण यहोवा स्वतः हे बोलला आहे" (यशया २५:६-८).

"देव म्हणतो: “तुझे मेलेले जिवंत होतील. माझ्या लोकांच्या मृतदेहांमध्ये पुन्हा जीव येईल. मातीत मिळालेल्या रहिवाशांनो, जागे व्हा आणि जल्लोष करा! कारण तुझं दव सकाळी पडलेल्या दवासारखं आहे; मेलेल्यांना जिवंत करण्यासाठी पृथ्वी त्यांना बाहेर टाकेल" (यशया २६:१९).

"आणि पृथ्वीच्या मातीत झोपलेले अनेक जण उठतील; काही सर्वकाळाच्या जीवनासाठी, तर काही बदनामी आणि सर्वकाळाचा अपमान सहन करण्यासाठी उठतील" (डॅनियल १२:२).

"हे ऐकून आश्‍चर्य करू नका, कारण अशी वेळ येत आहे जेव्हा स्मारक कबरींमध्ये असलेले सगळे त्याची हाक ऐकतील  आणि बाहेर येतील. चांगली कामं करणाऱ्‍यांना सर्वकाळाचं जीवन मिळेल, तर वाईट कामं करणाऱ्‍यांचा न्याय केला जाईल" (जॉन ५:२८,२९)

"शिवाय, नीतिमान आणि अनीतिमान अशा सगळ्या लोकांना मेलेल्यांतून उठवलं जाणार आहे, अशी या लोकांप्रमाणेच मीसुद्धा देवाकडून आशा बाळगतो" (प्रेषितांची कृत्ये २४:१५).

सैतान कोण आहे?

येशू ख्रिस्ताने सैतानाचे अगदी सहज वर्णन केले: "तो तर सुरुवातीपासूनच खुनी आहे आणि तो सत्यात टिकून राहिला नाही, कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो खोटं बोलतो तेव्हा त्याच्या मूळ स्वभावाप्रमाणेच बोलतो, कारण तो खोटारडा आणि खोटेपणाचा बाप आहे" (जॉन 8:44). सैतान सैतान हा वाईटाची संकल्पना नाही, तो वास्तविक आत्मिक प्राणी आहे (मॅथ्यू:: १-११ मधील खाते पहा). त्याचप्रमाणे, भुते देखील देवदूत आहेत जे बंडखोर बनले आहेत ज्यांनी यहुदाच्या श्लोक 6 च्या पत्राशी तुलना करण्यासाठी सैतानाच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले: "आणि ज्या स्वर्गदूतांनी आपल्या नेमलेल्या सेवेत टिकून राहण्याऐवजी आपलं योग्य निवासस्थान सोडून दिलं, अशांना त्याने त्याच्या मोठ्या दिवसाच्या न्यायदंडासाठी सर्वकाळाच्या बंधनांनी घोर अंधारात जखडून ठेवलं आहे" ((उत्पत्ति ६:१-३).

जेव्हा तो "तो सत्यात दृढ राहिला नाही" असे लिहिलेले आहे, हे दर्शविते की देवाने हा पापरहित देवदूत तयार केला आहे आणि त्याच्या अंत: करणात वाईट गोष्टीशिवाय. या देवदूताने, त्याच्या जीवनाच्या सुरूवातीस "सुंदर नाव" ठेवले होते (उपदेशक ७:१अ). त्याचे जुने सुंदर नाव, त्याची चांगली प्रतिष्ठा, अनंतकाळच्या लाजिरवाणी अर्थाने दुसर्‍याने बदलली आहे. यहेज्केलच्या भविष्यवाणीत (अध्याय २८), सोरच्या गर्विष्ठ राजाबद्दल, “सैतान” बनलेल्या देवदूताच्या अभिमानाचा स्पष्टपणे संकेत आहे: "मग यहोवाकडून पुन्हा एकदा मला असा संदेश मिळाला: “मनुष्याच्या मुला, सोरच्या राजासाठी एक शोकगीत गा. त्याला सांग: ‘सर्वोच्च प्रभू यहोवा असं म्हणतो, “तू परिपूर्णतेचं मूर्तिमंत उदाहरण होतास, तू अतिशय बुद्धिमान होतास आणि तुझं सौंदर्य परिपूर्ण होतं. तू देवाच्या बागेत, एदेन बागेत होतास. तू सर्व प्रकारच्या मौल्यवान रत्नांनी सजलेला होतास; माणिक, पुष्कराज आणि यास्फे; चंद्रकांत, गोमेद आणि मर्गझ; नीलमणी, पिरोजा आणि पाचू या रत्नांनी तू सजलेला होतास. ती रत्नं सोन्याच्या कोंदणांत बसवण्यात आली होती, तुला निर्माण करण्यात आलं त्याच दिवशी ती बनवण्यात आली होती. मी तुला संरक्षण करणारा अभिषिक्‍त करूब म्हणून नेमलं होतं. तू देवाच्या पवित्र पर्वतावर होतास. तू धगधगत्या दगडांमधून चालायचास. तुला निर्माण करण्यात आलं त्या दिवसापासून तू आपल्या सर्व मार्गांत निर्दोष होतास; तुझ्यात अनीती दिसून आली त्या दिवसापर्यंत तू निर्दोष होतास" (यहेज्केल २८:१२-१५). ईडनमध्ये झालेल्या त्याच्या अन्यायामुळे तो एक "लबाड" बनला ज्याने आदामाच्या सर्व संततीला ठार मारले (उत्पत्ति ३; रोमन्स ५:१२). सध्या, हा सैतान सैतान आहे जो जगावर शासन करतो: "आता या जगाचा न्याय होतोय आणि या जगाच्या राजाला हाकलून दिलं जाईल" (जॉन १२:३१; इफिसकर २:२ ; १ योहान ५:१९).

सैतान सैतान कायमचा नष्ट होईल: "शांती देणारा देव लवकरच सैतानाला तुमच्या पायांखाली चिरडून टाकेल" (उत्पत्ति ३:१५; रोमन्स १६:२०).

Share this page